10 บุคลิกภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับงาน ที่คนทำงานควรมี!

WM

การจะประสบความสำเร็จในการทำงาน ควรประกอบอาชีพที่สอดคล้องกันกับบุคลิกภาพของตน

ในการที่บริษัทจะคัดคนเข้าทำงานหรือเลือกให้แต่ละคนนั้นได้รับงานแบบใดนั้น ในแต่ละองค์กรจะให้ความสำคัญในเรื่องของ บุคลิกภาพ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งบุคลิกภาพนั้นสำคัญไม่แพ้กับความสามารถในการทำงานเลยค่ะ เพราะบุคลิกภาพของคุณจะสะท้อนถึงความน่าไว้วางใจ จะส่งผลทำให้คุณมีโอกาสในการก้าวหน้าในการงานได้มากขึ้น

“บุคลากร” นับเป็นหัวใจสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จ หรือความล้มเหลวขององค์กร ซึ่งบุคลากรที่ถือได้ว่ามีคุณภาพ นอกจากจะต้องมีทักษะประสบการณ์และความรู้ความสามารถ ในการทำงาน ตามภาระหน้าที่แล้ว ควรต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม สอดคล้องกับงานด้วย John L. Holland นักจิตวิทยาทางด้านอาชีพ เน้นความสำคัญของบุคลิกภาพ ว่าบุคคลจะมีความสุข และประสบความสำเร็จในการทำงาน ควรได้ทำงาน หรือประกอบอาชีพที่สอดคล้องกันกับบุคลิกภาพของตน

WM
ขอบคุณภาพจาก : https://unsplash.com/@brookecagle

“บุคลิกภาพ” มีที่มาจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมของแต่ละคน ส่งผลสู่ความสามารถในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมและความแตกต่างระหว่างบุคคล และบุคลิกภาพมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งในองค์กร และนอกองค์กร และยังเป็นภาพลักษณ์ที่สำคัญขององค์กรด้วย และนี่คือ 10 บุคลิกภาพที่คนหางานและคนทำงานควรมี

1.ช่างสังเกต
คนที่ช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสืบค้น ช่างแสวงหาคำตอบในปัญหา จะทำให้เกิดความละเอียดรอบคอบ ส่งผลให้ผลงานของคนช่างสังเกตนั้น ละเอียดและมีความผิดพลาดน้อย

2.กระตือรือร้นและหนักแน่น
เป็นคนชอบและยินดีกับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนตามไปหมดซะทุกอย่าง แต่จะยินดีเปลี่ยนเมื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจน และเมื่อเปลี่ยนแล้วก็ยินดีที่จะต้องไปเผชิญสิ่งแปลกใหม่ที่รออยู่ข้างหน้า

3.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ถ้าองค์กรใดมีบุคคลที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หาวิธีการแปลกใหม่ ก็จะทำให้งานก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว

WM
ขอบคุณภาพจาก : https://unsplash.com/@firmbee

4.สู้งาน
บุคคลที่ประสบความสำเร็จ มักเป็นคนประเภทที่บอกตนเองอยู่เสมอว่า ไม่มีสิ่งใดที่เขาทำไม่ได้หรือไม่มีงานใดที่ทำไม่ได้ ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้บุคคลมีจิตใจเป็นนักสู้ สิ่งไดไม่รู้ก็ค้นหาทางแก้หรือพยายามเรียนรู้ และจะเกิดการพัฒนาทั้งทางด้านความคิดและการกระทำ

5.มีหัวใจเพื่องาน
คือมีใจรักในการทำงาน ทำงานเพื่องาน มิใช่ทำงานเพื่อแลกกับค่าแรงหรือเงินเดือนเพียงอย่างเดียว แต่มีความตั้งใจทำงาน สู้งาน และรับผิดชอบงานที่ตนทำอยู่ให้สำเร็จลุล่วง

6.มนุษยสัมพันธ์ดี
มนุษยสัมพันธ์เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากต่อการทำงาน เพราะมนุษย์เราต้องมีการสื่อสารไม่ว่ากับคนภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กร และนอกจากจะต้องเข้ากับผู้อื่นได้ยังต้องสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ด้วย โดยเฉพาะการทำงานร่วมกันและการสอนงาน องค์การทำงานมักไม่นิยมคนเก่งที่ถ่ายทอดงานหรือสอนงานไม่เป็น

7.มีความเป็นผู้นำ
นอกจากองค์กรจะต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงานแล้ว ยังต้องการผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นำสูง ที่จะนำพาธุรกิจให้ก้าวหน้าได้

WM
ขอบคุณภาพจาก : https://unsplash.com/@convertkit

8.มีความเป็นระเบียบและมีวินัย
ลักษณะในส่วนนี้จะส่งผลให้มีความรับผิดชอบ ตรงเวลา ทำงานอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถคาดคะเนความสำเร็จได้ล่วงหน้าและรู้จักทำงานอย่างมีแผน มีระบบงานที่ดี

9.รู้จักกาลเทศะ
การแสดงตนให้เหมาะสมทั้งการแต่งกาย การเข้าสมาคม ท่าทางการเดิน การพูด อิริยาบถต่างๆ ตลอดจนความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม จะช่วยเสริมสร้างตนเองให้เป็นที่ยอมรับของสังคมคนทำงานและผู้ที่ต้องติดต่อเกี่ยวข้อง

10.ปรับตัวให้เข้ากับภาวะแวดล้อมได้ดี
คือมีความสามารถในการวางตนและปฏิบัติงานให้ผสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ทั้งบุคคล เวลา สถานที่ และสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ทั้ง 10 สิ่งที่ DooDiDo นำมาฝากสำหรับคนทำงานในวันนี้ เป็นบุคลิกภาพที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่คนทำงานอย่างเราต้องมี เพื่อศักยภาพในการทำงานให้แก่องค์กรของเรา และเป็นสิ่งที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ค่ะ สำหรับใครที่อยากพัฒนาตนเองก็สามารถสร้างบุคลิกภาพเหล่านี้ตามที่เราได้นำมาฝากดูนะคะ เพื่อสิ่งดี ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมาค่ะ

ขอบคุณแหล่งที่มา : https://wealthmeup.com