ຄໍາວ່າ “ແຕກ” ແລະ “ແຍກ” ມີຄວາມໝາຍຄືກັນຕ່າງ​ກັນ​ແນວ​ໃດ​?

SA Game

DooDiDo

ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າ “ແຕກ” ແລະ “ແຍກ”

ຄໍາວ່າ “ແຕກ” ແລະ “ແຍກ” ມີການອອກສຽງຕັກຕ່າງກັນ ແຕ່ມີຄວາມໝາຍທີ່ຄືກັນໄດ້ບາງຢ່າງ ແລະ ຍັງມີການໄຊ້ຮ່ວມກັນ ດັ່ງ “ແຕກແຍກ”. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງມີຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັນອີກ ຂຶ້ນກັບການນໍາໃຊ້ຂອງປະໂຫຍກ ຊຶ່ງໃນທີ່ນີ້ເຮົາຈະເນັ້ນສິ່ງທີ່ຄືກັນເປັນຫຼັກດັ່ງ:

ຄໍາວ່າ “ແຕກ” ມີຄວາມໝາຍຄືກັນກັບແຍກ ຊຶ່ງແມ່ນການອອກຈາກກັນ, ບໍ່ໂຮມກັນ ຫຼື ແບ່ງອອກ ເຊັ່ນ: ຕີນລົດ ແຕກ (ລະເບີດ) ເປັນສອງສ່ວນ, ແຜ່ນດິນແຕກອອກເປັນປ່ຽງໆເຮັດໃຫ້ມີຫຼາຍທະວິບ, ການເມືອງແຕກເປັນຫຼາຍຂົ້ວອໍານາດ, ພັກໃຫຍ່ແຕກໂຕເປັນພັກນ້ອຍຫຼາຍໆພັກ, ເວລາເຮັດໃຫ້ຄົນແຕກອອກເປັນຫຼາຍເຊື້ອຊາດ ແລະ ຊົນ ເຜົ່າ, ອາດີດສະຫະພາບໂຊວິດແຕກອອກເປັນຫຼາຍປະເທດ, ທຸລະກິດແຕກອອກເປັນຫຼາຍສາຂາ, ວຽກຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ແຕກເປັນຫຼາຍຂະແໜງການຕ່າງໆ.

ນອກຈາກນີ້, “ແຕກ” ຍັງໝາຍເຖິງຊະອອກເປັນຕົ້ນ ແກ້ວແຕກຊະອອກ, ໂຖນໍ້າຕົກ ແລະ ແຕກ, ໂທລະສັບຕົກໜ້າ ຈໍແຕກມຸ່ນ ແລະ ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ເປັນຕົ້ນ. ພ້ອມນັ້ນ, “ແຕກ” ຍັງໝາຍເຖິງການປົ່ງ ຍອດ, ແຕກດອກ, ປົ່ງກິ່ງ ຂອງຕົ້ນໄມ້ ຊຶ່ງເຮົາເອີ້ນກັນວ່າ ແຕກແໜງ ເຊັ່ນ: ຕົ້ນມ່ວງແຕກດອກ, ຕົ້ນ ໝາກມີແຕກກິ່ງ, ໜໍ່ໄມ້ແຕກ ແໜງ ແລະ ອື່ນໆ. “ແຕກ” ຍັງໝາຍເຖິງເຂົ້າໃຈແຈ່ມແຈ້ງ ຫຼື ເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງ ສາ ມາດຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫານັ້ນໆໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເຊັ່ນ: ຕີໂຈດແຕກ, ຕີບົດຄວາມແຕກ, ຕີບັນຫາແຕກ, ແກ້ບັນຫາແຕກ.

SA Game
DooDiDo

“ແຕກ” ຍັງໝາຍ ເຖິງຜິດ ແລະ ບໍ່ຖືກກັນນໍາໄປສູ່ການເລີກກ່ຽວຂ້ອງກັນ ເຊັ່ນ: ແຕກຄວາມສາມັກຄີ, ແຕກຫັກກັນ, ແຕກ ແຍກກັນ, ແຕກທີມ, ແຕກໝູ່ແຕກຄູ່, ແຕກຄອບຄົວ, ແຕກຊະນະໂມ, ແຕກທັບ, ແຕກຝຸງ. ນອກນີ້, “ແຕກ” ຍັງໝາຍເຖິງນໍ້າ ຫຼື ສິ່ງທີ່ອອກ ຈາກຮ່າງກາຍຂອງຄົນດ້ວຍອາການຜິດປົກກະຕິຢ່າງໃດນຶ່ງ ເຊັ່ນ: ເຫື່ອແຕກ, ໄຄຄາວແຕກ, ຍ່ຽວແຕກ, ຊີ້ແຕກ, ນໍ້າລາຍແຕກ, ຂີ້ມູກແຕກ ແລະ ອື່ນໆ. “ແຕກ” ໝາຍ ເຖິງການແລກປ່ຽນເງິນ ໂດຍເອົາເງິນໃບທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍ ໄປແຕກເງິນທີ່ມີມູນຄ່ານ້ອຍ ແຕ່ມີຫຼາຍໃບ ເມື່ອ ນໍາມາບວກກັນເຮັດໃຫ້ມີມູນຄ່າເທົ່າກັນ ເຊັ່ນ: ແຕກເງິນໃບ ຫ້າສິບພັນກີບນຶ່ງໃບ ເປັນເງິນໃບສີບພັນກີບ ຫ້າໃບ. “ແຕກ” ຍັງໝາຍເຖິງທາດແຕກຕ່າງໆທີ່ເກີດການປະຕິກິລິຍາເຮັດໃຫ້ລະເບີດ ເຊັ່ນ ໝາກແຕກ (ໝາກລະເບີດ), ລູກແຕກ (ລູກລະເບີດ), ໝື້ລູກປືນ. ສ່ວນ ແຕກຕ່າງແມ່ນຄວາມບໍ່ຄືກັນ ຫຼື ບໍ່ເໝືອນກັນ ແລະ ອື່ນໆ.

ຄໍາວ່າ “ແຍກ” ມີຄວາມໝາຍຄືກັນກັບແຕກ ຊຶ່ງແມ່ນການອອກຈາກກັນ, ບໍ່ໂຮມກັນ ຫຼື ແບ່ງອອກ ເຊັ່ນ: ແຜ່ນດິນແຍກອອກເປັນປ່ຽງໆເຮັດໃຫ້ມີຫຼາຍທະວິບ, ການເມືອງແຍກເປັນຫຼາຍຂົ້ວອໍານາດ, ພັກໃຫຍ່ແຍກໂຕເປັນພັກນ້ອຍຫຼາຍໆພັກ, ເວລາເຮັດໃຫ້ຄົນແຍກອອກເປັນຫຼາຍເຊື້ອຊາດ ແລະ ຊົນ ເຜົ່າ, ອາດີດສະຫະພາບໂຊວິດແຍກອອກເປັນຫຼາຍປະເທດ, ທຸລະກິດແຍກອອກເປັນຫຼາຍສາຂາ, ວຽກຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ແຍກເປັນຫຼາຍຂະແໜງການຕ່າງໆ ແລະ ອື່ນໆ.

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງການນນຳໃຊ້ໃຫ້ດີຂຶ້ນອີກ ເຮົາເບີ່ງຄວາມໝາຍ ແລະ ຕົວຢ່າງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຄວາມໝາຍຄຳວ່າແຕກ”.

“ແຕກ” (1. ຄໍາກິລິຍາ) ແຍກ, ແບ່ງ, ຊະ. ປົ່ງ (ແຕກແໜງ). ແຈ່ມແຈ້ງ (ຮຽນໜັງສືແຕກ). ເລີກກ່ຽວ ຂ້ອງກັນ (ແຕກຄວາມສາມັກຄີ). ອອກ (ເຫື່ອແຕກ). ແຕກເງິນ ແມ່ນເອົາເງິນຈໍານວນໂຮມໄປແລກຈໍາ ນວນຍ່ອຍ. ທາດແຕກ (ເຮັດໃຫ້ລະເບີດ).

ຕົວຢ່າງ:

  • ພູເຂົາໄຟຕອງກາຢູ່ກາງມະຫາສະມຸດປາຊີຟິກລະເບີດແຮງຫຼາຍເຮັດໃຫ້ເກາະແຕກອອກເປັນສ່ຽງໆ ພື້ນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຫາຍໄປໃນພີບຕາ.
  • ຫຼາຍປະເທດເກີດຄວາມແຕກແຍກພາຍໃນ ແລະ ແບ່ງມີຫຼາຍຂົ້ວອໍານາດ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີສົງຄາມກາງເມືອງເກີດຂຶ້ນ.

ຄວາມໝາຍຄຳວ່າແຍກ”.

“ແຍກ” (1. ຄໍາກິລິຍາ) ພາອອກຈາກກັນ, ແຕກອອກຈາກກັນ. ບໍ່ໂຮມກັນ, ເຮັດໃຫ້ອອກຈາກກັນ, ແບ່ງ.

ຕົວຢ່າງ:

  • ພູເຂົາໄຟຕອງກາລະເບີດແຮງຫຼາຍເຮັດໃຫ້ເກາະແຍກອອກເປັນສ່ຽງໆ ເນື້ອທີ່ຈໍານວນຫຼາຍຫາຍໄປຢ່າງບໍ່ ຄາດຝັນ.
  • ປະເທດມຽນມາຂາດຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ເກີດຄວາມແຕກແຍກພາຍໃນ ປະຈຸບັນ ມີການແຍກກອງກໍາ ລັງເປັນຂອງຕົນຫຼາຍລັດ.

ສະຫຼຸບ.

ຄໍາວ່າ “ແຕກ” ແລະ “ແຍກ” ມີການອອກສຽງຕ່າງກັນ ແຕ່ມີຄວາມໝາຍຄືກັນ ຊຶ່ງເຮົາມັກໃຊ້ຄໍາວ່າ “ແຕກແຍກ” ຄູ່ກັນອີກ. ແຕ່ກໍມີຄວາມໝາຍຕ່າງກັນເຊັ່ນກັນ, ຊຶ່ງໝາຍຄືກັນຂອງ “ແຕກ” ແລະ “ແຍກ” ແມ່ນໝາຍເຖິງການອອກຈາກກັນ, ບໍ່ໂຮມກັນ ຫຼື ແບ່ງອອກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄໍາວ່າ “ແຕກ” ຍັງໝາຍເຖິງການລະເບີດ, ຊະອອກ ໄປ, ແຕກຟົ້ງອອກໄປ ຫຼື ປ່ຽນແປງຈາກຮູບເດີມ, ໝາຍເຖິງການປົ່ງຍອດ, ແຕກດອກ ອອກຜົນ ແລະ ການປົ່ງກິ່ງຂອງຕົ້ນໄມ້, ງ່າໄມ້ ຫຼື ໜໍ່ໄມ້ ເອີ້ນກັນວ່າ ແຕກແໜງ. “ແຕກ” ຍັງໝາຍເຖິງຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງ, ເຂົ້າໃຈແຈ້ງຮູ້ເຖິງແກ່ນແທ້ຂອງບັນຫານັ້ນໆເປັນຢ່າງດີ. “ແຕກ” ຍັງ ແມ່ນເຫດທີ່ເກີດຈາກຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ ຫຼື ຜິດຖຽງກັນ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ແຍກກັນໄປ ຫຼື ບໍ່ຖືກກັນ ຊຶ່ງເຮັດ ໃຫ້ເລີກກ່ຽວຂ້ອງກັນ. “ແຕກ” ຍັງໝາຍສິ່ງທີ່ອອກຈາກຮ່າງກາຍ ເພາະອາການຜິດປົກກະຕິ ເຊັ່ນ: ເຫື່ອ ແຕກ, ໄຄຄາວແຕກ, ຍ່ຽວແຕກ ເປັນຕົ້ນ. “ແຕກ” ແມ່ນການແລກປ່ຽນເງິນຈາກສິ່ງມູນຄ່າສູງໄປເປັນ ມູນຄ່ານ້ອຍຫຼາຍໆອັນ ແຕ່ເມື່ອນໍາມາບວກກັນເຮັດໃຫ້ມີມູນຄ່າເທົ່າກັນ. “ແຕກ” ຍັງໝາຍເຖິງທາດແຕກ ຫຼື ທາດລະເບີດ ຊຶ່ງເວລາເກີດການປະຕິກິລິຍາ ເຮັດໃຫ້ລະເບີດ ຫຼື ມີສຽງແຕກດັງ.

ຕິດຕາມຂ່າວການເຄືອນໄຫວທັນເຫດການ ເລື່ອງທຸລະກິດ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນລາວໄດ້ທີ່ DooDiDo