ຄໍາວ່າ “ແຂກ” ແລະ “ຮ້ອງ” ມີຄວາມໝາຍຄືກັນ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ

SA Game

DooDiDo

ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າ “ແຂກ” ແລະ “ຮ້ອງ”

ຄໍາວ່າ “ແຂກ” ແລະ “ຮ້ອງ” ມີການອອກສຽງແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ມີຄວາມໝາຍທີ່ນໍາໃຊ້ຄືກັນໄດ້ ແລະ ຍັງມີຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັນອອກໄປເຊັ່ນກັນ ຊຶ່ງໃນທີ່ນີ້ເຮົາຈະເນັ້ນສິ່ງທີ່ຄືກັນເປັນຫຼັກດັ່ງ:

ຄໍາວ່າ “ແຂກ” ມີຄວາມໝາຍຄືກັນກັບຮ້ອງແຕ່ເປັນການຮ້ອງແຮງໆ, ແມ່ນການເວົ້າທັ່ງອອກມາ ຫຼື ເອີ້ນໃສ່ດ້ວຍ ສຽງແຮງ. ຊຶ່ງແຂກມີສອງລັກສະນະ ອັນທີນຶ່ງແມ່ນການເອີ້ນຫາບຸກຄົນໃດນຶ່ງທີ່ຢູ່ຫ່າງອອກໄປ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຍີນ ສຽງ. ອັນທີສອງແມ່ນການເວົ້າທັ່ງໃສ່ຜູ່ອື່ນຈົນເຮັດ ໃຫ້ຕົກໃຈ ອາດຈະເກີດຈາກອາລົມໂກດ, ຮ້າຍ, ບໍ່ພໍໃຈ ຫຼື ການແກ້ງກັນເປັນຕົ້ນ. ນອກຈາກນີ້, “ແຂກ” ຍັງແມ່ນຄົນຈໍານວນນຶ່ງທີ່ຢັ່ງຢາຍກັນອາໃສຢູ່ຫຼາຍປເທດ ເປັນຕົ້ນ: ປະເທດອິນເດຍ, ມາລາເຊຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ສີລັງກາ, ບັງກາລາເທດ, ສ່ວນນຶ່ງຢູ່ທະວິບອາຟາຣິກາ ແລະ ອື່ນໆ.

“ແຂກ” ຍັງແມ່ນຄົນຜູ້ມາຢາມ, ຄົນຕ່າງບ້ານມາຫາ ດັ່ງຄໍາວ່າ “ແຂກໄປ ໄທມາ”, “ແຂກບ້ານແຂກ ເມືອງ”, “ຕ້ອນຮັບແຂກຄົນ”, “ແຂກຕ່າງດ້າວທ້າວຕ່າງແດນ” ເປັນຕົ້ນ. ແຂກເວລາໄປບວກກັບຄໍາອື່ນຍັງໃຫ້ ຄວາມໝາຍຕ່າງອອກໄປ ດັ່ງ ແຂກມອນແມ່ນຊື່ເພັງດົນຕີຢ່າງນຶ່ງ, ແຂກເມືອງແມ່ນ ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຕິດ ຕໍ່ທາງລັດສະການ, ນົກແຂກເຕົ້າ ແມ່ນນົກແນວນຶ່ງຂົນສີຂຽວສົບແດງ..

SA Game
DooDiDo

ຄໍາວ່າ “ຮ້ອງ” ໝາຍເຖິງການອອກສຽງຈາກປາກຄົນ ຫຼື ສັດ ເພື່ອເອີ້ນຫາ, ຮຽກຫາ, ຮ້ອງບອກໃຫ້ໄປ ຫຼື ມາ ຄືກັນກັບ “ແຂກ” ຫຼື ຮ້ອງໃສ່ ນັ້ນເອງ. ນອນນີ້, “ຮ້ອງ” ຍັງໝາຍເຖິງຮ້ອງລໍາທໍາເພັງ ດ້ວຍສຽງອັນໄພເລາະ, ມ່ວນຊື່ນ ໝາຍເຖິງການຮ້ອງໂຮໂຄສັງກາ ແມ່ນການຮ້ອງປ່າວແຮງໆ.ເວລາໄປປະສົມກັບຄໍາອື່ນຍັງໃຫ້ຄວາມ ໝາຍຕ່າງໄປເຊັ່ນ ຮ້ອງທຸກ ແມ່ນການບອກຄວາມທຸກ ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. ຮ້ອງຟ້ອງ ແມ່ນການຟ້ອງຜູ້ອື່ນ ຫຼື ຄູ່ກໍລະນີທີ່ຄັດແຍ້ງກັນ.

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງການນນຳໃຊ້ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເຮົາເບີ່ງຄວາມໝາຍ ແລະ ຕົວຢ່າງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຄວາມໝາຍຄຳວ່າແຂກ”.

“ແຂກ” (1. ຄໍາກິລິຍາ). ຮ້ອງ, ການເປັ່ງສຽງອອກມາແຮງໆ, ເອີ້ນດ້ວຍສຽງແຮງ, ເວົ້າທັ່ງໃສ່. (2. ຄໍານາມ) ຊື່ຄົນຈໍາພວກນຶ່ງມີຫຼາຍຊາດສ່ວນຫຼາຍມີຢູ່ປະເທດອິນເດຍ, ມາລາຢູ ແລະ ໃນທະວິບອາ ຟາຣິກາ. ຄົນຜູ້ມາຫາ, ຄົນຕ່າງໜ້າ ຫຼື ຕ່າງບ້ານມາຫາ. ແຂກມອນແມ່ນຊື່ເພັງດົນຕີຢ່າງນຶ່ງ, ແຂກເມືອງແມ່ນ ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຕິດ ຕໍ່ທາງລັດສະການ, ຣາຊທູດ. ນົກແນວນຶ່ງຂົນສີຂຽວສົບແດງ (ແຂກເຕົ້າກໍເອີ້ນ).

ຕົວຢ່າງ:

  • ມື້ວານນີ້ໄປເບີ່ງຄອນເສີດສຽງເພັງແຮງຫຼາຍເວລາລົມກັນຕ້ອງໄດ້ແຂກໃສ່ກັນຈຶ່ງໄດ້ຍີນ ເຮັດໃຫ້ມື້ນີ້ມີ ອາການເຈັບຄໍ.
  • ຫົວໜ້າບອກວຽກລູກນ້ອງຫຼາຍເທື່ອແຕ່ຍັງເຮັດເມີນເສີຍ ຍ້ອນຢາກຮ້າຍລາວແຂກໃສ່ຢ່າງແຮງເຮັດ ໃຫ້ໃຜກໍຕົກໃຈ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງໄວ.

ຄວາມໝາຍຄຳວ່າຮ້ອງ”.

“ຮ້ອງ” (1. ຄໍາກິລິຍາ). ການອອກສຽງ, ເອີ້ນຫາ, ຮຽກ, ບອກໃຫ້ໄປ ຫຼື ມາດັງໆ, ແຂກ, ຮ້ອງທຸກ ແມ່ນການບອກ ຄວາມທຸກ ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. ຮ້ອງເພງແມ່ນການຮ້ອງເປັນສຽງມ່ວນໆຕາມຄໍາກອນ. ຮ້ອງໂຮໂຄສັງກາ ແມ່ນການຮ້ອງປ່າວແຮງໆ.

ຕົວຢ່າງ:

  • ແມ່ຮ້ອງໃສ່ລູກທີ່ໄປຫຼີ້ນຢູ່ເຮືອນຂ້າງໆໃຫ້ກັບມາເຮືອນເພື່ອຊ່ວຍວຽກແມ່ໃນການກະກຽມອາຫານຄໍ່າ.
  • ໃນງານຄອນເສີດວານນີ້ ນັກຮ້ອງຮ້ອງເພັງມ່ວນຫຼາຍໃຜໆກໍມັນ ແລະ ພາກັນເຕັ້ນເປັນຈັ່ງຫວະຕາມ ເພັງທີ່ຮ້ອງ.
  • ອາຈານຮ້ອງໃສ່ນັກຮຽນທີ່ບໍ່ທັນຂຶ້ນຫ້ອງຢູ່ທາງນອກ ເພື່ອບອກໃຫ້ມາຂຶ້ນຫ້ອງ ເພາະຈະເລີ່ມການສອນ ແລ້ວ.

ສະຫຼຸບ.

ຄໍາວ່າ “ແຂກ” ແລະ “ຮ້ອງ” ມີການອອກສຽງຕ່າງກັນ ແຕ່ມີຄວາມໝາຍໃນການນໍາໃຊ້ຄືກັນ ແລະ ແຕກຕ່າງ ກັນ ຊຶ່ງຄໍາທີ່ຄືກັນແມ່ນໝາຍເຖິງຂອງ “ແຂກ” ແລະ “ຮ້ອງ” ແມ່ນໝາຍເຖິງການເປັ່ງສຽງອອກມາແຮງໆ, ເວົ້າ ແຮງໆ ຫຼື ເອີ້ນ ດ້ວຍສຽງແຮງໆ, ເວົ້າທັ່ງໃສ່ກັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, “ແຂກ” ຍັງໝາຍເຖິງຊື່ຄົນຈໍາພວກນຶ່ງ ມີຢູ່ປະເທດອິນເດຍ, ມາລາເຊຍ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ. “ແຂກ” ຍັງແມ່ນແຂກຄົນຜູ້ມາຫາ ມາຢາມ ຫຼື ມາວຽກ ເປັນຕົ້ນ. ສ່ວນຄໍາວ່າ “ຮ້ອງ” ນອກຈາກຄືກັນກັບແຂກແລ້ວຍັງແມ່ນການຮ້ອງເພັງ, ຮ້ອງຫາ, ຮ້ອງທຸກ ແລະ ອື່ນໆ.

ຕິດຕາມຂ່າວການເຄືອນໄຫວທັນເຫດການ ເລື່ອງທຸລະກິດ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນລາວໄດ້ທີ່DooDiDo