ຄໍາວ່າ “ເຟືອງ” ການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄວາມໝາຍໃນພາສາລາວ

SA Game

DooDiDo

ອະທິບາຍຄໍາວ່າ “ເຟືອງ” ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?

ຄໍາວ່າ “ເຟືອງ” ແມ່ນຊື່ເອີ້ນຂອງຕົ້ນເຂົ້າທີ່ເຮົາກ່ຽວແລ້ວເອົາມາຕີ ຫຼື ຟາດເອົາເຂົ້າອອກຈາກຮວງ. ຕົ້ນ ແລະ ຕໍເຂົ້າທີ່ຕິດດິນ ແລະ ບໍ່ຖືກກ່ຽວອອກມານັ້ນ ເອີ້ນ ຕໍເຟືອງ. ສ່ວນກອງກົກເຂົ້າທີ່ຕີເອົາເຂົ້າອອກໄປ ນັ້ນ ເອີ້ນ ກອງເຟືອງ. ເຟືອງໄດ້ນໍາມາໃຊ້ປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ເຮັດອາຫານສັດ, ປຸຍ ແລະ ໃຊ້ ທາງການກະເສດ, ເຮັດໝວກເຟືອງ, ເຮັດເຊືອກເຟືອງ, ເຈ້ຍເຟືອງ, ປູກເຫັດເຟືອງ ຊຶ່ງເປັນເຫັດແນວນຶ່ງ ທີ່ຄົນເຮົາປູກເພື່ອກິນແຊບດີ.

ນອກຈາກນີ້, “ເຟືອງ” ຍັງໝາຍເຖິງຕົ້ນໝາກເຟືອງ ຊຶ່ງເປັນຕົ້ນໝາກໄມ້ແນວນຶ່ງສາມາດກິນໄດ້ ເອີ້ນ ໝາກເຟືອງໂດຍລວມມີລົດສົ້ມ, ໝາກເປັນ 5 ລ່ຽມ ເວລາດິບເປັນສີຂຽວ ແລະ ເວລາສຸກສີເຫຼືອງ. ຕົ້ນ ແລະ ໝາກເຟືອງ ຍັງປະກົດຖືກນໍາໃຊ້ໃນຕໍາລາຢາພື້ນເມືອງລາວຫຼາຍໆຢ່າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປົວນິ້ວ. “ເຟືອງ” ຍັງໝາຍເຖິງໄມ້ ຫຼື ເຫຼັກທີ່ເຮັດເປັນລ່ຽມດັ່ງໝາກເຟືອງໃຫ້ສາມາດເກາະໝູນໄດ້. ສ່ວນທີ່ເປັນ ແຂ້ວ (ລ່ຽມ) ເອີ້ນ ແຂ້ວເຟືອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຫຼາຍໃນກົນຈັກ ແລະ ເຄື່ອງກົນຕ່າງໆ.

SA Game
DooDiDo

ສະນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ການນໍາໃຊ້ຄໍາດັ່ງກ່າວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮົາມາເບິ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຄຳວ່າເຟືອງ”.

“ເຟືອງ” (1. ຄໍານາມ) ຕົ້ນເຂົ້າທີ່ກ່ຽວເອົາຮວງອອກ ແລະ ຕົ້ນເຂົ້າທີ່ຟາດເອົາເມັດເຂົ້າອອກແລ້ວ. ໄມ້ ແນວນຶ່ງໝາກເປັນລ່ຽມໆ ເອີ້ນ ໝາກເຟືອງ. ຮູບຂອງໄມ້ ຫຼື ເຫຼັກ ທີ່ເຮັດດັ່ງໝາກເຟືອງ.

ຕົວຢ່າງ:

  • ພາຍຫຼັງທີ່ຕີເຂົ້າສໍາເລັດ ປະກົດມີກອງເຟືອງກອງໃຫຍ່ ຊຶ່ງເຈົ້າຂອງຈະນໍາໄປເກືອງົວ ແລະ ປົກ ຄຸມສວນຄົວ.
  • ພັນປາເປັນອາຫານທີ່ນິຍົມກິນກັນເວລາໄປທ່ຽວ ແຕ່ຄັກແທ້ຕ້ອງມີໝາກເຟືອງເພື່ອເປັນສ່ວນປະ ກອບນໍາ.
  • ໃນກັບເກຍລົດແຕ່ລະລຸ້ນຈະມີເຟືອງເຫຼັກຫຼາຍຂະໜາດ ເພື່ອໃຫ້ເກາະກ່າຍກັນໃນການຂັບເຄື່ອນ ໄປໄດ້.

ສະຫຼຸບ.

ຄໍາວ່າ “ເຟືອງ” ແມ່ນຊື່ຕົ້ນເຂົ້າທີ່ຖືກກ່ຽວ ແລະ ເອົາມາຕີ ຫຼື ຟາດເອົາເຂົ້າອອກຈາກຮວງ. ສ່ວນຕົ້ນ ແລະ ຕໍເຂົ້າທີ່ຕິດດິນ ຊຶ່ງບໍ່ຖືກກ່ຽວອອກມານັ້ນ ເອີ້ນ ຕໍເຟືອງ. ເຟືອງເວລາກອງກັນຂຶ້ນ ເອີ້ນ ກອງ ເຟືອງ. ເຟືອງນໍາມາເຮັດອາຫານສັດ, ປຸຍ ແລະ ໃຊ້ທາງການກະເສດຫຼາຍຢ່າງ. “ເຟືອງ” ຍັງແມ່ນຊື່ເອີ້ນ ຕົ້ນໝາກເຟືອງ ຊຶ່ງເປັນຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກໂດຍທົ່ວໄປມີລົດສົ້ມໝາກເປັນ 5 ລ່ຽມ. “ເຟືອງ” ແມ່ນເຫຼັກ ຫຼື ໄມ້ທີ່ເຮັດເປັນລ່ຽມ ເອີ້ນແຂ້ວເຟືອງໃຫ້ສາມາດເກາະໝູນໄດ້ ໃຊ້ກັນຫຼາຍເຄື່ອງຈັກ ແລະ ເຄື່ອງກົນ ຕ່າງໆ.

ຕິດຕາມຂ່າວການເຄືອນໄຫວທັນເຫດການ ເລື່ອງທຸລະກິດ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນລາວໄດ້ທີ່ DooDiDo