ຄໍາວ່າ “ເປົ້າ” ການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄວາມໝາຍໃນພາສາລາວ

SA Game

DooDiDo

ອະທິບາຍຄໍາວ່າ “ເປົ້າ” ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?

ຄໍາວ່າ “ເປົ້າ” ໝາຍເຖິງຈຸດໃດນຶ່ງທີ່ເຮົາສັງເກດ ຫຼື ເລັ່ງສາຍຕາໃສ່, ແມ່ນຈຸດທີ່ກໍານົດ ແລະ ເປັນບ່ອນ ຄິດໃສ່, ໝາຍຕາໃສ່ ດັ່ງ ເປົ້າປືນ ແມ່ນປ້າຍທີ່ແຕ້ມໄວ້ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນຍິງລູກປືນໃສ່, ສະໜາມເປົ້າແມ່ນ ສະໜາມສ້ອມຍິງປືນ, ເປົ້າສາຍຕາ ຫຼື ຕົກເປັນເປົ້າ ໝາຍເຖິງເປັນທີ່ສົນໃຈໃນການຈັບຈ້ອງ, ຕິດຕາມ ຫຼື ຈ້ອງມອງຂອງຄົນອື່ນ. ເປົ້າໝາຍໝາຍເຖິງ ຈຸດໝາຍທີ່ຈະເຮັດ ຫຼື ຈະໄປຕາມທີ່ຕັ້ງໃຈ ເຊັ່ນ: ເປົ້າໝາຍ ການຄ້າ, ເປົ້າໝາຍທາງການທະຫານ, ເປົ້າ ໝາຍຊີວິດ, ເປົ້າໝາຍແຫ່ງຄວາມຝັນ, ເປົ້າໝາຍການແຕ່ງ ງານ, ເປົ້າໝາຍການເຮັດວຽກ, ເປົ້າໝາຍ ການຮຽນໜັງສື ເປັນຕົ້ນ.

“ເປົ້າ” ຍັງແມ່ນຊື່ນົກເປົ້າຊຶ່ງເປັນນົກ ແນວນຶ່ງຂົນສີຂຽວຕົວຂະໜາດນົກເຂົາ ເປັນນົກກິນໝາກໄມ້ເປັນຫຼັກ ມີຮູບຮ່າງເປັນຕາແພງ. “ເປົ້າ” ຍັງ ໝາຍເຖິງຊື່ກົກເປົ້າອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງເປັນຕົ້ນໄມ້ຢືນຕົ້ນແນວນຶ້ງ ມີຂະໜາດໃຫຍ່ພໍສົມຄວນສາມາດນໍາມາແປ ຮູບ ແລະ ໃຊ້ເຮັດຟືນໄດ້. “ເປົ້າ” ແມ່ນຊື່ປາເປົ້າ ຫຼື ປາພອງ ຊຶ່ງເປັນປາແນວນຶ່ງ ເວລາພົບອັນຕະລາຍ ຫຼື ໄດ້ຮັບການລົບກວນ ແມ່ນເປົ່າລົມເຂົ້າທ້ອງແລ້ວໄຄ່ຂຶ້ນ ໜັງຊາໆ.

SA Game
DooDiDo

ນອກຈາກນີ້, “ເປົ້າ” ແມ່ນຜີເປົ້າ ຊຶ່ງແມ່ນຜີໃນຄວາມເຊື່ອທ້ອງຖີ່ນ ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດລາວ, ປະ ເທດກໍາປູເຈຍ, ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດພະມ້າ ຜີເປົ້າແມ່ນຜີທີ່ຫາກິນກາງຄືນ ມີແສງຮຸ່ງອອກມາຈາກຮູ ດັງ ຄືກັນກັບຜີໂພງ ຊຶ່ງເຊື່ອກັນວ່າມັກກິນຂອງດິບ, ຂອງຄາວ, ຂອງເນົ່າ ເປື້ອນ. “ເປົ້າ” ຍັງໝາຍເຖິງ ສິ່ງທີ່ເປັນໂປ້ຢູ່ກາງ ເຊັ່ນ: ເປົ້າໂກນໄມ້, ເປົ້າໂສ້ງນຸ່ງ ແລະ ອື່ນໆ.

ສະນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ການນໍາໃຊ້ຄໍາດັ່ງກ່າວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮົາມາເບິ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຄຳວ່າເປົ້າ”.

“ເປົ້າ” (1. ຄໍານາມ) ຈຸດໃດນຶ່ງທີ່ເລັ່ງສາຍຕາໃສ່, ບ່ອນທີ່ໝາຍຕາໃສ່. ຊື່ນົກແນວນຶ່ງຂົນສີຂຽວຕົວຂະ ໜາດນົກເຂົາ ເອີ້ນ ນົກເປົ້າ. ຊື່ຕົ້ນໄມ້ແນວນຶ້ງ ເອີ້ນ ກົກເປົ້າ. ຊື່ປາແນວນຶ່ງໜັງຊາຕົວນ້ອຍເປົ່າລົມເຂົ້າ ທ້ອງແລ້ວໄຄ່ຂຶ້ນ ເອີ້ນ ປາເປົ້າ ຫຼື ປາພອງ. ຊື່ຜີຈໍາ ນວນນຶ່ງຖືກັນມາວ່າລັກກິນຂອງດິບ ແລະ ອອກຫາ ກິນກາງຄືນ ມີແສງຮຸ່ງອອກມາຈາກຮູດັງ ຮຽກວ່າ ຜີເປົ້າ. (2. ຄໍາກິລິຍາວິເສດ) ເປັນໂປ້ຢູ່ກາງ.

ຕົວຢ່າງ:

  • ໃນສະໜາມຍິງປືນທຸກຄົນເລ່ງປາຍປືນໃສ່ເປົ້າປືນຂອງໃຜລາວ ເພື່ອໃຫ້ຍິ່ງຖືກເປົ້າໃຫ້ໄດ້ຄະແນນ ສູງສຸດ.
  • ນາງເອກດັງຕົກເປັນເປົ້າສາຍຕາຂອງຄົນໃນສັງຄົມ ເມື່ອລາວເຮັດຜິດລະບຽບດ້ວຍການຮ້າຍດ່າ ພິທີກອນທີ່ສໍາພາດລາວ.
  • ຄິດຮອດຄາວຍາມນ້ອຍໄດ້ມີໂອກາດເຫັນນົກເປົ້າບີນເວີ່ນຢູ່ເທິງໄຮ່ເຂົ້າເປັນຝູງເປັນຝູງ ເບີ່ງແລ້ວ ເປັນຕາອອກຊອນ.
  • ເພັງນັ່ງກອດກົກເປົ້າຂອງສາວພອນ ເປັນກະແສໂດ່ງດັງໃນໂລກອິນເຕີເນັດ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນ ຮູ້ຈັກ ແລະ ຕິດຕາມລາວ.
  • ປາເປົ້າໜັງຊາໆ ເວລາເຮົາເອົາມືໄປເຕາະຖືກມັນ ມັນຈະປົກປ້ອງຕົນເອງດ້ວຍການດູດລົມເຂົ້າ ທ້ອງເຮັດໃຫ້ມົນກົມຂຶ້ນທັນທີ.
  • ຕາມການເລົ່າປາກຕໍ່ປາກຂອງຜູ້ເຖົ້າມາຫຼາຍລຸ້ນຄົນ ຜີເປົ້າ ເປັນຜີທີ່ເປັນຕາຢ້ານ ແລະ ໜ້າຂົນ ລູກຫາກພົບເຫັນ.

ສະຫຼຸບ.

ຄໍາວ່າ “ເປົ້າ” ແມ່ນຈຸດທີ່ສັງເກດ ໂດຍການເລັ່ງສາຍຕາໃສ່ ຫຼື ແມ່ນຈຸດທີ່ກໍານົດໄວ້ສະເພາະ ອາດຈະ ເປັນຮູບພາບ ຫຼື ສິ່ງທີ່ຄາດໝາຍໄວ້ ເຊັ່ນ: ເປົ້າປືນ, ເປົ້າສາຍຕາ, ເປົ້າໝາຍ ເປັນຕົ້ນ. “ເປົ້າ” ແມ່ນຊື່ ນົກເປົ້າ ຊຶ່ງເປັນນົກປ່າແນວນຶ່ງກິນໝາກໄມ້ເປັນອາຫານຫຼັກ ທີ ຂົນສີຂຽວຕົວຂະໜາດນົກເຂົາ, “ເປົ້າ” ຍັງແມ່ນຊື່ກົກເປົ້າ ຫຼື ຕົ້ນເປົ້າ. ນອກນີ້, “ເປົ້າ” ຍັງແມ່ນຊື່ປາເປົ້າ ຫຼື ປາພອງ ທີ່ມີຄວາມສາມາດດູດລົມ ເຂົ້າທ້ອງແລ້ວໄຄ່ພອງຂຶ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນຕົວເອງເວລາໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ, “ເປົ້າ” ແມ່ນຊື່ຜີເປົ້າຕາມ ຄວາມເຊື່ອ, “ເປົ້າ” ຍັງໝາຍເຖິງສິ່ງທີ່ເປັນໂປ້ຢູ່ກາງ.

ຕິດຕາມຂ່າວການເຄືອນໄຫວທັນເຫດການ ເລື່ອງທຸລະກິດ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນລາວໄດ້ທີ່ DooDiDo