ຄໍາວ່າ “ເບີກ” ການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄວາມໝາຍໃນພາສາລາວ

SA Game

DooDiDo

ອະທິບາຍຄໍາວ່າ “ເບີກ” ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?

ຄໍາວ່າ “ເບີກ” ໝາຍເຖິງການເຜີຍອອກ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ກວ້າງອອກ ເຊັ່ນ: ດອກໄມ້ເບີກບານ, ກີບດອກໄມ້ ເບີກອອກ, ຍອດໄມ້ເບີກໃບອ່ອນ, ເບີກຜ້າໃບເຮືອລົມ ເປັນຕົ້ນ. “ເບີກ” ຍັງໝາຍເຖິງ ຈ່າຍ ດັ່ງ ເບີກ ເງິນເດືອນ, ເບີກເຂົ້າອັດຕາ, ເບີກຂອງກິນ ແລະ ນໍ້າດື່ມ, ເບີກສິນຄ້າ, ເບີກເຄື່ອງນຸ່ງ, ເບີກເກີບ, ເບີກ ເຄື່ອງໃຊ້ ແລະ ອື່ນໆ. “ເບີກ” ຍັງແມ່ນນໍາໄປ ເຊັ່ນ: ເບີກໜ້າໄປກ່ອນ, ເບີກທາງໄປກ່ອນ, ລຸ້ນບຸກເບີກ, ບຸກເບີກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຮັດແນວໃດ ເປັນຕົ້ນ. “ເບີກ” ຍັງມີຄວາມໝາຍວ່າ ພັດ ຕົວຢ່າງ ລົມເບີກໃບໄມ້ເໜັງ ໄປມາ, ລົມເບີກຂີ້ຝຸ່ນຟຸ້ງຊະ, ລົມເບີກຂີ້ເຫຍື້ອປິວທົ່ວທີບ. “ເບີກ” ຍັງໝາຍເຖິງເບີກຄວາມ ອີກດ້ວຍ.

ນອກຈາກນີ້, “ເບີກ” ຍັງໝາຍເຖິງເບີກພະຍານ ຫຼື ໃຫ້ການເປັນພະຍານ ຊຶ່ງໃຊ້ເວລາເກີດເຫດ ຫຼື ຄະດີ ຊຶ່ງແມ່ນການໃຫ້ເວົ້າຄວາມເປັນຈິງທີ່ຕົນໄດ້ຮູ້ໄດ້ເຫັນໄດ້ຟັງມາ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນສານຟັງໃນເວລາຖືກໄຕ ສວນ ຫຼື ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້. “ເບີກ” ຍັງມີຄວາມໝາຍວ່າຍ້າຍອອກໄປ ແລະ ອີກຄວາມໝາຍ ນຶ່ງແມ່ນ ເຮັດໃຫ້ລົມພັດໄປ ດັ່ງ ລົມພັດເບີກເຮືອໃບກາງທະເລ, ລົມເບີກຫຍ້າຄາແກວ່ງໄປມາ. “ເບີກ” ເວລາໄປບວກກັບຄໍາອື່ນແມ່ນໃຫ້ຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງອອກໄປດັ່ງ ເບີກທາງ ແມ່ນຮຽກໜັງສືອະນຸຍາດ ໃຫ້ເດີນທາງຜ່ານໄດ້ ຫຼື ໄປຫຼອງທາງກ່ອນ.

SA Game
DooDiDo

ເບີກບານ ແມ່ນສ່ວາງໃຈ ຫຼື ບໍ່ເສົ້າໃຈ ຫຼື ບໍ່ໂສກເສົ້າ. ເບີກ ພະເນດແມ່ນ ເບາະຕາ (ເປັນຄໍາໃຊ້ສໍາລັບພິທີເບາະຕາພະພຸດທະຮູບພາສາເວົ້າທໍາມະດາແມ່ນເບາະຕາພະ. ເບີກພິຍານ ແມ່ນເອົາພິຍານມາໃຫ້ການ. ເບີກເຮືອ ແມ່ນເຮັດເຮືອໃຫ້ແບະກ້ວາງອອກໃນເວລາເຮັດເຮືອ ໃໝ່. ເບີກໂລງ ແມ່ນເຮັດພິທີເວລາຈະເອົາສົບເຂົ້າໂລງ. ເບີກໂຮງ ແມ່ນການສະແດງຄັ້ງດົ້ນກ່ອນຈະດໍາ ເນີນເລື່ອງໃນການຫຼີ້ນລະຄອນ. ເບີກສະເພົາ ແມ່ນໃຫ້ສະເພົາແລ່ນໄປ.

ສະນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ການນໍາໃຊ້ຄໍາດັ່ງກ່າວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮົາມາເບິ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຄຳວ່າເບີກ”.

“ເບີກ” (1. ຄໍານາມ) ເຜີຍອອກ, ເຮັດໃຫ້ກວ້າງ, ຈ່າຍ, ນໍາໄປ, ພັດ (ລົມເບີກໄມ້) ບອກໃຫ້ຮູ້, ເບີກ ຄວາມ. (2. ຄໍາກິລິຍາ) ໃຫ້ການເປັນພະຍານ, ເບີກພະຍານ. ເວົ້າຄວາມຈິງຕາມຮູ້ເຫັນໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນ ສານຟັງໃນເວລາຖືກໄຕສວນ. ຍ້າຍອອກໄປ, ທໍາໃຫ້ລົມພັດໄປ “ຍັງມີພານີໂຊເບີກສະເພົາໄປຄ້າ”.

ຕົວຢ່າງ:

  • ໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງຍອດໄມ້ມີໃບໄມ້ອ່ອນເບີກອອກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ທັດສະນະພາບສວຍງາມ ເປັນຕາທ່ຽວຊົມ.
  • ຄົນສະໄໝ່ກ່ອນເຮັດເຮືອໂດຍນໍາເອົາໄມ້ທ່ອນໃຫຍ່ມາຄວັດ ແລະ ເບີກອອກໃຫ້ຍາວໃຫ້ກວ້າງຕາມ ຂະໜາດທ່ອນໄມ້.
  • ໃນແຕ່ລະເດືອນຫ້ອງການບໍລິຫານໄດ້ເບີກເຄື່ອງໃຊ້ສອຍໃຫ້ແກ່ພະແນກອື່ນຕາມໂກຕ້າທີ່ຜ່ານ ການສະເໜີເພື່ອໄປນໍາໃຊ້.
  • ແຄມຊາຍຫາດລົມພັດເບີກນໍ້າທະເລເປັນຄື້ນໆ ຊັດໃສ່ຂີ້ຊາຍເຮັດໃຫ້ເກີດຟອງຂາວ ແລະ ມີສຽງ ກະທົບເບົາໆ ໄດ້ເຫັນແລ້ວເປັນຕາອອນຊອນ.
  • ສານໄດ້ເບີກພະຍານ ຈໍານວນຫຼາຍຄົນທີ່ເຫັນເຫດການ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມໃນການໄຕສວນຄະດີ.

ສະຫຼຸບ.

ຄໍາວ່າ “ເບີກ” ໝາຍເຖິງ ເຜີຍອອກ, ອ້າອອກ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ກວ້າງອອກ ເຊັ່ນ: ກີບດອກໄມ້ເບີກອອກ, ໃບໄມ້ອ່ອນເບີກອອກ. “ເບີກ” ຍັງໝາຍເຖິງ ຈ່າຍ ຫຼື ເບີກຈ່າຍ ເຄື່ອງ ຫຼື ສິ່ງຂອງຕ່າງໆ. “ເບີກ” ຍັງແມ່ນການນໍາໄປ ດັ່ງ ເບີກທາງ, ບຸກເບີກ. “ເບີກ” ຍັງມີຄວາມໝາຍວ່າ ພັດ ເຊັ່ນ ລົມເບີກໃບໄມ້, ລົມເບີກໃບພັດເຮືອໃບ. “ເບີກ” ຍັງແມ່ນການເບີກຄວາມ. ນອກຈາກນີ້, “ເບີກ” ຍັງແມ່ນເບີກພະຍານ ເພື່ອໃຫ້ການ ຫຼື ໃຫ້ການເປັນພະຍານ. “ເບີກ” ຍັງໝາຍວ່າ ຍ້າຍອອກໄປ ແລະ ອີກຄວາມໝາຍ ນຶ່ງແມ່ນ ເຮັດໃຫ້ລົມພັດໄປ.

ຕິດຕາມຂ່າວການເຄືອນໄຫວທັນເຫດການ ເລື່ອງທຸລະກິດ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນລາວໄດ້ທີ່ DooDiDo