ຄໍາວ່າ “ຮໍ” ການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄວາມໝາຍໃນພາສາລາວ

SA Game

DooDiDo

ອະທິບາຍຄໍາວ່າ “ຮໍ” ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?

ຄໍາວ່າ “ຮໍ” ແມ່ນອັກສອນ ຫຼື ພະຍັນຊະນະຕົວທີ 27 ຫຼັງໂຕ “ອໍ” ຊຶ່ງເປັນອັກສອນໂຕສຸດທ້າຍ (ຍົກ ເວັ້ນພະຍັນຊະນະຄວບ), ໂຕຮໍ ເປັນພວກອັກສອນຕໍ່າ ແລະ ໃຊ້ເປັນຕົວສະກົດບໍ່ໄດ້. ໃນຫຼັກສູດການຮຽນການສອນຂອງເດັກນ້ອຍອະນຸບານ ຫຼື ຄົນລິເລີ່ມຮຽນໃໝ່ຈະມີການອ່ານໂຕ ຮໍ ແລະ ທຽບໃສ່ເຮືອນ ເພື່ອໃຫ້ຈໍາໄດ້ງ່າຍ ດັ່ງ “ຮໍ” “ເຮືອນ”.

ນອກຈາກນີ້, “ຮໍ” ຍັງແມ່ນອຸປະກອນຢ່າງນຶ່ງທີ່ຄົນສ້າງຂຶ້ນມາເອີ້ນ ເຄື່ອງຮໍ ເພື່ອໃຊ້ສໍາລັບຝົນພືດຜັກ ຕ່າງໆໃຫ້ບາງໆມຸ່ນໆ ແຕ່ບໍ່ລະອຽດເທົ່າໝໍ່ດ້ວຍໝໍ່. ພ້ອມນັ້ນ “ຮໍ” ຍັງແມ່ນການຝົນພືດຜັກຕ່າງໆໄປມາ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຮໍ ເຊັ່ນ: ຮໍ ເຂົ້າໝີ້ນດ້ວຍເຄື່ອງຮໍ, ຮໍໜໍ່ດີບດ້ວຍເຄື່ອງຮໍ ເພື່ອເຮັດໜໍ່ສົ້ມ, ຮໍຫົວມັນສະຄູ ດ້ວຍເຄື່ອງຮໍ ເພື່ອນໍາໄປເຮັດແປ້ງ ເປັນຕົ້ນ. “ຮໍ” ຍັງແມ່ນຊື່ເອີ້ນເຄືອເຂົາຮໍ ຊຶ່ງເປັນເຄືອເຂົາຢ່າງນຶ່ງທີ່ມີ ຮູບຮ່າງເປັນຕູດເປັນຕີດ ແລະ ມີລົດຂົມ ເປັນສະໝູນໄພຢ່າງນຶ່ງ.

ສະນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ການນໍາໃຊ້ຄໍາດັ່ງກ່າວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮົາມາເບິ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

SA Game
DooDiDo

ຄຳວ່າຮໍ”.

“ຮໍ” (1. ຄໍານາມ) ພະຍັນສະນະໂຕທີ 27 ເປັນພວກອັກສອນຕໍ່າ ແລະ ໃຊ້ເປັນຕົວສະກົດບໍ່ໄດ້. ເຄື່ອງ ສໍາລັບຝົນຫົວເຂົ້າໝີ້ນ. (2. ຄໍາກິລິຍາ) ຝົນໄປມາ.

ຕົວຢ່າງ:

  • ສາວຄູສອນນັກຮຽນອານຸບານໂດຍເວົ້າວ່າ “ຫຼານນ້ອຍທຸກຄົນ ອ່ານຕາມຫຼັງສາວຄູເດີ ໂຕ ຮໍ ເຮືອນ”.
  • ແມ່ຂ້ອຍຮໍໜໍ່ດ້ວຍເຄື່ອງຮໍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໜໍ່ມຸ່ນໆ ແລ້ວນໍາໄປເຮັດນໍ້າໜໍ່ໄວ້ກິນ ຊຶ່ງເປັນອາຫານພື່ນ ບ້ານຢ່າງນຶ່ງ.
  • ເຄືອເຂົາຮໍໄດ້ຖືກນໍາມາເຮັດຢາພື້ນເມືອງຫຼາຍຢ່າງ ເພາະມີຊັບພະຄຸນທາງການຢາທີ່ດີເລີດ ສາ ມາດປີ່ນປົວໄດ້ຫຼາຍພະຍາດ.

ສະຫຼຸບ.

ຄໍາວ່າ “ຮໍ” ແມ່ນພະຍັນຊະນະຕົວສຸດທ້າຍຢູ່ລໍາດັບທີ 27 ຫຼັງໂຕ “ອໍ” ເປັນພວກອັກສອນຕໍ່າ ແລະ ໃຊ້ ເປັນຕົວສະກົດບໍ່ໄດ້. “ຮໍ” ຍັງແມ່ນເຄື່ອງຮໍ ຊຶ່ງເປັນອຸປະກອນຢ່າງນຶ່ງສໍາລັບຮໍພືດຜັກຕ່າງໆ. “ຮໍ” ຍັງ ແມ່ນເຄືອເຂົາຮໍ ອີກດ້ວຍ.

ຕິດຕາມຂ່າວການເຄືອນໄຫວທັນເຫດການ ເລື່ອງທຸລະກິດ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນລາວໄດ້ທີ່ DooDiDo