ຄໍາວ່າ “ຫວ່າງ” ແລະ “ຫວ້າງ” ມີຄວາມໝາຍຄືກັນ ຫຼື ຕ່າງ​ກັນ​ແນວ​ໃດ?

SA Game

DooDiDo

ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າ “ຫວ່າງ” ແລະ “ຫວ້າງ”

ຄໍາວ່າ “ຫວ່າງ” ແລະ “ຫວ້າງ” ມີການອອກສຽງໃກ້ຄຽງກັນແຕກຕ່າງແຕ່ການເນັ້ນສຽງສູງກັບສຽງຕໍ່າ ແຕ່ມີຄວາມໝາຍຄືກັນຄືໝາຍເຖິງບ່ອນເປົ່າ ຊຶ່ງແມ່ນບໍ່ມີຫຍັງ ຫຼື ບໍ່ມີສິ່ງໃດ ເຊັ່ນ: ຫ້ວງເວຫາ, ກາງອາກາດ, ທ້ອງຟ້າ ຍາມປອດປົ່ງ. ແຕ່ພິເສດ “ຫວ່າງ” ແມ່ນມີຄວາມໝາຍເປັນຢ່າງອື່ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກ ຊຶ່ງເຮົາຈະແຍກລາຍລະ ອຽດລະຫວ່າງ ຄໍາວ່າ “ຫວ່າງ” ແລະ “ຫວ້າງ” ດັ່ງນີ້:

ຄໍາວ່າ “ຫວ່າງ” ໝາຍເຖິງບ່ອນເປົ່າ, ຫວ້າງເປົ່າ ຫຼື ເປົ່າຫວ່າງ ບໍ່ມີຫຍັງ ຫຼື ສິ່ງໃດໆຄືກັນກັບຄໍາວ່າ “ຫວ້າງ” ຊຶ່ງເຮົາສາມາດແຍກອອກເປັນສອງຢ່າງຄື ຫວ່າງທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຫວ່າງທາງດ້ານຈິດໃຈ. ຫວ່າງທາງດ້ານ ວັດຖຸແມ່ນບໍ່ມີວັດຖຸຫຍັງປະກົດໃຫ້ເຫັນ ຫຼື ປະກົດຢູ່ມີແຕ່ຄວາມຫວ່າງໃນອາກາດ ເຊັ່ນ: ອາກາດຫວ່າງເວບໍ່ມີ ຫຍັງໃຫ້ເຫັນ, ທ້ອງຟ້າຫວ່າງເປົ່າບໍ່ມີຂີ້ເຝື້ອຈັກນ້ອຍ, ທາງຫວ່າງບໍ່ມີລົດແລ່ນຈັກຄັນ, ເດີນກິລາຫວ່າງເປົ່າບໍ່ມີຄົນ ມາຫຼີ້ນກິລາ, ຫ້ອງຮຽນຫວ່າງບໍ່ມີນັກຮຽນ, ຫວ່າງງານ, ຫວ່າງວຽກ ເປັນຕົ້ນ. ຫວ່າງທາງດ້ານຈິດໃຈ ເຊັ່ນ: ໃຈ ຫ່ວາງເປົ່າ ຊຶ່ງແມ່ນບໍ່ມີຫຍັງຢູ່ໃນຄວາມຄິດ, ຫົວໃຈຫວ່າງຢູ່ບໍ່ມີໃຜ ແລະ ອື່ນໆ.

SA Game
DooDiDo

ນອກຈາກນີ້, “ຫວ່າງ” ຍັງ ໝາຍເຖິງຍາມ, ເວລາ ຫຼື ເທື່ອ ເປັນຕົ້ນ ຫວ່າງກີ້, ຫວ່າງກີ້ນີ້, ຫວ່າງມໍ່ໆນີ້, ຫວ່າງໜຶ່ງນີ້, ຫວ່າງກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຫວ່າງ ບໍ່ດົນ, ຫວ່າງວານນີ້ ແລະ ອື່ນໆ. “ຫວ່າງ” ຍັງໝາຍເຖິງສິ່ງທີ່ຢູ່ເຄີ່ງກ່າງ ຫຼື ບ່ອນກາງ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງ ໄລຍະແຕ່ຈຸດນຶ່ງໄປຫາອີກບ່ອນນຶ່ງ ໄດ້ແກ່: ລະຫວ່າງທາງ, ລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ຫວ່າງກາງ, ຫວ່າງຄິ້ວ, ຫວ່າງຂາ, ຫວ່າງແຂນ, ຫວ່າງໜ່ວຍພູ.

ຄໍາວ່າ “ຫວ້າງ” ໝາຍເຖິງບ່ອນເປົ່າ, ສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ມີຫຍັງ ຫຼື ຫວ່າງເປົ່າ ຄືກັນກັບຄໍາວ່າ “ຫວ່າງ” ນັ້ນເອງ ເຊັ່ນ: ຫົວໃຈຍັງຫວ້າງ, ທ້ອງຫວ້າງ (ບໍ່ມີອາຫານ), ທະເລຫວ້າງ, ທ້ອງຟ້າຫວ້າງ, ຄົນຫວ້າງ, ຫ້ອງຫວ້າງ, ຖະໜົນຫວ້າງ, ດິນຫວ້າງ, ລົດຫວ້າງ ແລະ ອື່ນໆ.

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງການນນຳໃຊ້ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເຮົາເບີ່ງຄວາມໝາຍ ແລະ ຕົວຢ່າງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຄວາມໝາຍຄຳວ່າຫວ່າງ”.

“ຫວ່າງ” (1. ຄໍານາມ) ບ່ອນເປົ່າ, ເປົ່າຫວ່າງ, ຍາມ, ເວລາ, ເທື່ອ, ຍ່ານ, ບ່ອນກາງ, ລະຍະແຕ່ບ່ອນນຶ່ງ ໄປເຖິງອີກບ່ອນນຶ່ງ.

ຕົວຢ່າງ:

  • ໃນຊ່ວງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃໝ່ໆໄດ້ມີມາດຕະການລ໋ອກດາວ ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງຫວ່າງ ພໍສົມຄວນ ມີແຕ່ລົດໂຮງໝໍແລ່ນບໍ່ພໍທໍ່ໃດຄັນ.
  • ພະຫຼາຍອົງໄດ້ເຂົ້າສູ່ຮ່ວງເລິກຂອງທໍາມະ ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈຫວ່າງເປົ່າປະສະຈາກກິເລດຕັນຫາ ແລະ ໄດ້ ລະຊີວິດທາງໂລກອອກໄປ.
  • ເຈົ້າໄປໃສມາ! ຫວ່າງກີ້ນີ້ ຫົວໜ້າບໍລິສັດຊອກຫາເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໄປລົມວຽກອາທິດຜ່ານມານໍາເພີ່ນ.
  • ລະຫວ່າງເມືອງວັງວຽງຫາເມືອງກາສີແມ່ນຫ່າງກັນປະມານ 60 ກິໂລແມັດ ແລະ ມີພູຜາ, ແມ່ນໍ້າທີ່ສວຍ ງາມຢູ່ລະຫວ່າງທາງອີກດ້ວຍ.

ຄວາມໝາຍຄຳວ່າຫວ້າງ”.

“ຫວ້າງ” (1. ຄໍານາມ) ບ່ອນເປົ່າ, ບໍ່ມີຫຍັງ, ຫວ້າງເປົ່າ.

ຕົວຢ່າງ:

  • ມື້ນີ້ບໍ່ໄດ້ປັ້ນເຂົ້າເຊົ້າ ພໍແຕ່ມາຮອດຫ້ອງການຫົວໜ້າໃຊ້ວຽກໝົດເຊົ້າເຮັດໃຫ້ທ້ອງຫວ້າງ ແລະ ຮ້ອງ ໂຈກໆ.
  • ຜູ້ບ່າວຄົນນັ້ນເປັນຄົນຂີ້ລ້າຍຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ມີຜູ້ສາວສົນໃຈ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ລາວຫົວໃຈຍັງຫວ້າງມາເທົ່າທຸກ ວັນນີ້.

ສະຫຼຸບ.

ຄໍາວ່າ “ຫວ່າງ” ແລະ “ຫວ້າງ” ມີການອອກສຽງໃກ້ຄຽງກັນຕ່າງແຕ່ພຽງການເນັ້ນສຽງສູງກັບສຽງຕໍ່າເທົ່ານັ້ນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ສອງຄໍາດັ່ງກ່າວແມ່ນຍັງມີຄວາມໝາຍຄືກັນອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງບ່ອນເປົ່າ, ບໍ່ມີຫຍັງ ເປັນສິ່ງ ຫວ່າງເປົ່າ ຫຼື ຫວ້າງເປົ່າ. ແຕ່ພິເສດຄໍາວ່າ “ຫວ່າງ” ຍັງມີຄວາມໝາຍຢ່າງອື່ນອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງຍາມ, ເວລາ ຫຼື ເທື່ອ ເຊັ່ນ: ຫວ່າງກີ້, ຫວ່າງກີ້ນີ້, ຫວ່າງມໍ່ໆນີ້, ຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ເປັນຕົ້ນ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງໝາຍເຖິງ ຍ່ານ, ລະຫວ່າງ, ບ່ອນກາງ ຫຼື ຈຸດນຶ່ງໄປຫາອີກຈຸດນຶ່ງ ເຊັ່ນ: ຫວ່າງພູເຂົາ, ລະຫວ່າງຕືກສອງຕືກ.

ຕິດຕາມຂ່າວການເຄືອນໄຫວທັນເຫດການ ເລື່ອງທຸລະກິດ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນລາວໄດ້ທີ່ DooDiDo