ຄໍາວ່າ “ວີ” ການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄວາມໝາຍໃນພາສາລາວ

SA Game

DooDiDo

ອະທິບາຍຄໍາວ່າ “ວີ” ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?

ຄໍາວ່າ “ວີ” ແມ່ນເຄື່ອງມືຢ່າງນຶ່ງທີ່ຄົນເຮົາປະດິດຂຶ້ນ ມີຫຼາຍຮູບແບບ ແລະ ສີສັນ, ບາງແນວເຮັດດ້ວຍ ຕອກໄມ້ໃຜ່ສານເປັນຮູບວົງມົນ, ສີ່ລ່ຽມ ມີຄັນຈັບເພື່ອພັດລົມໄປມາ ດັ່ງ ວີເຂົ້າເປືອກ (ໃຊ້ເວລາຕີເຂົ້າ), ວີສ່ວາຍເຂົ້າ (ໃຊ້ສ່ວາຍເຂົ້າ), ບາງແນວເຮັດດ້ວຍໄມ້ດິ້ວບາງໆ ແລະ  ຕິດດ້ວຍແຜ່ນເຈ້ຍເປັນເຄື່ອງມີ ສໍາລັບໃຊ້ ປັດ ຫຼື ວີ ໃຫ້ເກີດລົມ ເພື່ອໃນຍາມອາກາດຮ້ອນ. ວີເປັນທີ່ນິຍົມກັນຫຼາຍຂອງຄົນສະໄໝກ່ອນ ໂດຍສະ ເພາະແມ່ນຊາວຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ເກົາຫຼີ, ຫວຽດນາມ, ລາວ, ໄທ ເປັນຕົ້ນ.

ນອກຈາກນີ້, “ວີ” ຍັງໝາຍເຖິງການແກ່ວງພັດ ຫຼື ວີໄປມາໃຫ້ເກີດລົມດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ເຊັ່ນ ວີ ວີເຂົ້າເອົາເຂົ້າເປືອກອອກ, ວີເຂົ້າສຸກ ເປັນຕົ້ນ. “ວີ” ຍັງ ໝາຍເຖິງການຖີ້ມໄປສິ່ງຂອງ ຫຼື ສິ່ງໃດນຶ່ງດ້ວຍ ແຮງຫວ່ຽງ ຫຼື ຄ່ວາງຖີ້ມດ້ວຍແຂນ ຊຶ່ງເປັນການຖີ້ມໄປ ໂດຍແຮງໃຫ້ວັດຖຸ ຫຼື ສິ່ງຂອງນັ້ນປິວໄປໄກໆ ດັ່ງ ວີກ້ອນຫີນ, ວີໄມ້ຄ້ອນ, ວີຂີ້ຕົມໃສ່ກັນ, ວີຂວດແກ້ວ ຖີ້ມ, ວີໝາກຂອງກິນຖີ້ມ ແລະ ອື່ນໆ.

ສະນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ການນໍາໃຊ້ຄໍາດັ່ງກ່າວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮົາມາເບິ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

SA Game
DooDiDo

ຄຳວ່າວີ”.

“ວີ” (1. ຄໍານາມ) ເຄື່ອງພັດໃຫ້ມີລົມ. (2. ຄໍາກິລິຍາ) ກິລິຍາແກ່ວງໃຫ້ເກີດລົມ. ເອົາມືຈັບຂອງຖີ້ມໄປ ໂດຍແຮງ, ຄວ່າງ, ຖີ້ມໄປໂດຍແຮງ.

ຕົວຢ່າງ:

  • ການຂັບຂອງເຜົ່າໄຕລື້ ແລະ ເຜົ່າໄຕດໍາ ປະກອບມີຄົນຂັບໂດຍເອົາວີບັງໜ້າ ຫຼື ພັດໄປມາ ແລະ ມີຄົນເປົ່າປີ.
  • ໃນເມື່ອກ່ອນຄົນເອົາວີ ມາວີ ເພື່ອໃຫ້ເກີດລົມເຢັນ ແຕ່ປະຈຸບັນແມ່ນໃຊ້ພັດລົມ ເພື່ອພັດວີໃຫ້ເກີດ ລົມ.
  • ເດັກນ້ອຍພາກັນເອົາໄມ້ຄ້ອນວີ ແລະ ຄ່ວາງໝາກມ່ວງທີ່ຢູ່ປາຍກົກມ່ວງ ແລະ ນໍາມາກິນ.

ສະຫຼຸບ.

ຄໍາວ່າ “ວີ” ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ຄົນເຮັດຂຶ້ນມາ ເພື່ອພັດ ຫຼື ວີ ໂດຍມືໃຫ້ເກີດລົມໃຫ້ເຢັນ, ບາງແນວເຮັດ ດ້ວຍຕອກໄມ້ໃຜ່ສານ, ບາງແນວເຮັດດ້ວຍດິ້ວໄມ້ບາງໆ ແລະ  ຕິດດ້ວຍແຜ່ນເຈ້ຍ. ນອກຈາກນີ້, “ວີ” ຍັງໝາຍເຖິງການແກ່ວງ ຫຼື ພັດໄປມາ ຫຼື ວີໄປມາໂດຍໃຊ້ວີໃຫ້ເກີດລົມ. “ວີ” ຍັງແມ່ນການຖີ້ມ, ຄ່ວາງ ອອກໄປດ້ວຍແຮງ.

ຕິດຕາມຂ່າວການເຄືອນໄຫວທັນເຫດການ ເລື່ອງທຸລະກິດ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນລາວໄດ້ທີ່ DooDiDo