ຄໍາວ່າ “ຢາກ” ແລະ “ຫິວ” ມີຄວາມໝາຍຄືກັນ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ

SA Game

DooDiDo

ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງຄໍາວ່າ “ຢາກ” ແລະ “ຫິວ”

ຄໍາວ່າ “ຢາກ” ແລະ “ຫິວ” ເຖິງຈະມີການອອກສຽງແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ມີຄວາມໝາຍຄືກັນ ແລະ ຍັງມີຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກັນອອກໄປອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງລາຍລະອຽດມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຄໍາວ່າ “ຢາກ” ມີຄວາມໝາຍຄືກັນກັບ ຫິວ ໝາຍເຖິງຄວາມຕ້ອງການກິນ ຫຼື ດື່ມ ຫຼື ຕ້ອງການພັກຜ່ອນຈາກອາ ການເມື່ອຍລ້າ, ບໍ່ໄດ້ຫຼັບບໍ່ໄດ້ນອນ ຫຼື ຈາກອາການເຈັບເປັນ ຫຼື ຍ້ອນສາເຫດອື່ນ ເຊັ່ນ: ຢາກກິນເຂົ້າ, ຢາກດື່ມ ນໍ້າ, ຢາກນອນ, ຢາກພັກຜ່ອນ ເປັນຕົ້ນ. “ຢາກ” ຍັງໝາຍເຖິງຄວາມ ປະສົງ, ຕ້ອງການ ຫຼື ປາດຖະໜາສິ່ງໃດ ນຶ່ງ ເຊັ່ນ: ຢາກໄປທ່ຽວ, ຢາກມີເງິນ, ຢາກເປັນເຈົ້າເປັນນາຍ, ຢາກ ຊະນະ ແລະ ອື່ນໆ.

ຄໍາວ່າ “ຫິວ” ມີຄວາມໝາຍຄືກັນກັບ “ຢາກ” ໝາຍເຖິງຄວາມຕ້ອງການກິນ ຫຼື ດື່ມ ຫຼື ຕ້ອງການພັກຜ່ອນຈາກ ຄວາມເມື່ອຍລ້າ, ຈາກອາການເຈັບເປັນ ອ່ອນເພຍ ເປ້ຍລ່ອຍ ຫຼື ຍ້ອນສາເຫດອື່ນ ເຊັ່ນ: ຫິວເຂົ້າ, ຫິວ, ຫິວນອນ, ຫິວກະຫາຍ ເປັນ ຕົ້ນ.

SA Game
DooDiDo

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງການນນຳໃຊ້ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເຮົາເບີ່ງຄວາມໝາຍ ແລະ ຕົວຢ່າງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຄວາມໝາຍຄຳວ່າຢາກ”.

“ຢາກ” (1. ຄໍາກິລິຍາ) ປາດຖະໜາ, ປະສົງ, ຕ້ອງການ, ຫິວ.

ຕົວຢ່າງ:

  • ມືວານນີ້ແດດກ້າແຮງ ແລະ ອາກາດຮ້ອນຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຢາກດື່ມນໍ້າຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ຢາກຢູ່ບ່ອນ ຮົ່ມອາກາດເຢັນໆ.
  • ຫຼາຍຄົນທຸ້ມເທເຮັດວຽກໜັກຫຼາຍ, ຍ້ອນຢາກມີເງິນມີຊື່ສຽງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ສະບາຍ ແບະ ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ຄວາມໝາຍຄຳວ່າຫິວ”.

“ຫິວ” (1. ຄໍາກິລິຍາ) ຢາກ, ເມື່ອຍ, ອ່ອນ, ລ້າ.

ຕົວຢ່າງ:

  • ມືວານນີ້ແດດກ້າແຮງ ແລະ ອາກາດຮ້ອນຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຫິວນໍ້າຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ນອນກໍບໍ່ຫຼັບໝົດຄືນ ຕື່ນມາຍັງຫິວນອນຢູ່ເລີຍ.
  • ແຕ່ເຊົ້າມາເຮັດວຽກເລີຍ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກິນເຂົ້າ ດຽວນີ້ກໍນຶ່ງໂມງຕອນສວາຍແລ້ວ ຫິວເຂົ້າຈົນໃຈຊິ ຂາດ.

ສະຫຼຸບ.

ຄໍາວ່າ “ຢາກ” ແລະ “ຫິວ” ມີການອອກສຽງຕ່າງກັນ ແຕ່ມີຄວາມໝາຍຄືກັນ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນອີກ ຊຶ່ງຄວາມທີ່ຄືກັນແມ່ນໝາຍເຖິງຄວາມຕ້ອງການກິນ ຫຼື ດື່ມ ຫຼື ຕ້ອງການພັກຜ່ອນຈາກອາການເມື່ອຍລ້າ, ບໍ່ໄດ້ຫຼັບບໍ່ໄດ້ ນອນ ຫຼື ຈາກອາການເຈັບເປັນ ຫຼື ຍ້ອນສາເຫດອື່ນ. ແຕ່ຄໍາວ່າ “ຢາກ” ຍັງໝາຍເຖິງຄວາມປະສົງ ຫຼື ປາດ ຖະໜາສິ່ງໃດ.

ຕິດຕາມຂ່າວການເຄືອນໄຫວທັນເຫດການ ເລື່ອງທຸລະກິດ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນລາວໄດ້ທີ່DooDiDo