ຄໍາວ່າ “ມວຍ” ການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄວາມໝາຍໃນພາສາລາວ

SA Game

DooDiDo

ອະທິບາຍຄໍາວ່າ “ມວຍ” ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?

ຄໍາວ່າ “ມວຍ” ແມ່ນເຄື່ອງຫັດຖະກໍາຢ່າງນຶ່ງ ຊຶ່ງໃຊ້ໄວ້ບັນຈຸເຂົ້າເພື່ອໜຶ້ງ (ຫວດໜຶ້ງເຂົ້າ ກໍວ່າ). ມວຍ ໂດຍລວມມີ 2 ແບບ ຄື: ແບບທີນຶ່ງແມ່ນສານດ້ວຍຕອກເປັນຮູບກວຍຕັດກົ້ນ ຫຼື ຮູບກົມສູງ ແຕກຕ່າງ ຫວດທົ່ວໄປເພາະກົ້ນແຫຼມ ແລະ ມີແນວຮອງກົ້ນ ເພື່ອເວລາຖອກເຂົ້າໃສ່ບໍ່ໃຫ້ຕົກລົງພື້ນ, ແບບທີສອງ ແມ່ນເຮັດຈາກທ່ອນໄມ້ ຫຼື ທ່ອນກົກພ້າວ ທີ່ນໍາມາເຈາະໃຫ້ໂກນທາງໃນ ແລະ ມີຮູບຮ່າງຄືກັນກັບມວຍ ສານດ້ວຍຕອກໄມ້.

ນອກຈາກນີ້, “ມວຍ” ຍັງໝາຍເອີ້ນອີກຢ່າງນຶ່ງວ່າ “ໂມຍ” ຊຶ່ງເປັນການຕີເຕາະກັນ ຫຼື ຊົກກັນດ້ວຍ ກໍ້າປັ້ນ ຫຼື ຕີນ ເອີ້ນ ຕີມວຍ ຫຼື ຊົກມວຍ ຫຼື ຕ່ອຍມວຍ. ມວຍແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍແບບ ແລະ ມີລະ ບຽບໃນການຊົກແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ດັ່ງ ມວຍລາຍລາວ, ມວຍໄທ, ມວຍຄາດເຊືອກ, ມວຍຊູໂມ, ມວຍປໍ້າ, ມວຍຄາລາເຕ, ມວຍກັງຟູ ແລະ ມວຍອື່ນໆ. “ມວຍ” ຍັງແມ່ນຜົມທີ່ເກົ້າຂຶ້ນເປັນຈຸກຢູ່ເທິງຂະ ໝ່ອມ ຫຼື ຫົວຂອງຄົນ ຊຶ່ງເຮົາມັກເອີ້ນກັນວ່າເກົ້າຜົມ ນັ້ນເອງ.

SA Game
DooDiDo

ສະນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ການນໍາໃຊ້ຄໍາດັ່ງກ່າວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮົາມາເບິ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຄຳວ່າມວຍ”.

“ມວຍ” (1. ຄໍານາມ) ເຄື່ອງສານດ້ວຍຕອກ ຫຼື ບັ້ງໄມ້ຮູບກົມສູງໃຊ້ໜຶ້ງເຂົ້າ. ການຕີເຕະກັນດ້ວຍກໍ້າປັ້ນ ຫຼື ຕີນໂດຍຕັ້ງໃຈທັງສອງຝ່າຍ. ເກົ້າຜົມ, ຜົມ.

ຕົວຢ່າງ:

  • ໃນແຕ່ລະມື້ແມ່ລູກແຕ່ເດິກ ເພື່ອໜຶ້ງເຂົ້າດ້ວຍມວຍ ຊຶ່ງໃຊ້ເວລາຢ່ປະມານສາມສິບນາເຂົ້າຈິ່ງສຸກ.
  • ມວຍປໍ້າແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນຕາເວັນຕົກ. ແຕ່ມວຍລາຍລາວ ແລະ ມວຍໄທ ເກີດຂຶ້ນຢູ່ປະເທດ ລາວ ແລະ ໄທ, ຊຶ່ງມີຄວາມໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ.
  • ໃນສະໄໝກ່ອນ, ສາວໄຕດໍາຢູ່ເມືອງແຖງອາບນໍ້າຢູ່ຕາມທ່ານໍ້າມັກມວຍຜົມທີ່ຍາວຂຶ້ນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ ປຽກຍົກເວັ້ນກໍລະນີສະຫົວ.

ສະຫຼຸບ.

ຄໍາວ່າ “ມວຍ” ແມ່ນຫວດຕັດກົ້ນ ຫຼື ໄຫເຂົ້າ ໃຊ້ສໍາລັບໜຶ້ງເຂົ້າ. ມວຍ ມີເຮັດຈາກການສານດ້ວຍໄມ້ ຕອກ ແລະ ເຮັດຈາກທ່ອນໄມ້ ຫຼື ທ່ອນກົກພ້າວ ທີ່ນໍາມາເຈາະໃຫ້ໂກນທາງໃນໃຫ້ຄືກັນກັບມວຍ ສານ ດ້ວຍຕອກ. “ມວຍ” ຍັງແມ່ນການຊົກຕ່ອຍ ຫຼື ຕີກັນ ເອີ້ນ ຕີມວຍ, ຊົກມວຍ ຫຼື ຕ່ອຍມວຍ ຊຶ່ງມີຫຼາຍ ແນວແຕກຕ່າງກັນໄປ. ນອກຈາກນີ້, “ມວຍ” ຍັງໝາຍເຖິງການເກົ້າຜົມນັ້ນເອງ.

ຕິດຕາມຂ່າວການເຄືອນໄຫວທັນເຫດການ ເລື່ອງທຸລະກິດ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນລາວໄດ້ທີ່ DooDiDo