ຄໍາວ່າ “ຄໍ້າ” ການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄວາມໝາຍໃນພາສາລາວ

SA Game

DooDiDo

ອະທິບາຍຄໍາວ່າ “ຄໍ້າ” ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?

ຄໍາວ່າ “ຄໍ້າ” ໝາຍເຖິງການຢັນ ຫຼື ຄໍ້າຢັນໄວ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລົ້ມລົງ ຊຶ່ງອາດຈະຄໍ້າດ້ວຍຂອງແຂງທີ່ເປັນວັດຖຸ ສິ່ງຂອງຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງ ຫຼື ໄມ້ຄໍ້າກໍໄດ້ ເຊັ່ນ: ຄໍ້າກ້ວຍດ້ວຍໄມ້ງ່າມ, ໄມ້ຄໍາກ້ວຍ ກ້ວຍຄໍ້າໄມ້, ຄໍ້າລົດ ຈັກດ້ວຍຂາຄໍ້າລົດ, ຄໍ້າລົດຖີບດ້ວຍ ຂາຄໍ້າລົດຖີບ, ຄໍ້າລົດໃຫຍ້ດ້ວຍກິກ (ເຄື່ອງຍົກນໍ້າໜັກແນວນຶ່ງ), ຄໍ້າເຮືອນໄມ້ທີ່ເນີ້ງດ້ວຍເຫຼັກ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລົ້ມ, ຄົນຂາເຄໃຊ້ໄມ້ຄັນເທົ້າຄໍ້າ, ກົກໄມ້ຫັກຄໍ້າກັນ, ເສົາຄໍ້າເຮືອນ ແລະ ອື່ນໆ. ແຕ່ຖ້າເປັນ “ຄໍ້າແອວ” ແມ່ນພຶດຕິກໍາຂອງຄົນຢ່າງນຶ່ງ ຊຶ່ງແມ່ນການເອົາມືເບື້ອງນຶ່ງ ຫຼື ສອງເບື້ອງ ຈັ້ງ ຫຼື ຢັນໃສ່ແອວໄວ້.

ນອກຈາກນີ້, “ຄໍ້າ” ຍັງໝາຍເຖິງສິ່ງທີ່ປົກປ້ອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດແຕ່ສິ່ງດີໆ ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງນຶ່ງວ່າຄໍ້າ ຄູນນັ້ນເອງ ຊຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເຊື່ອ ແລະ ມີພິທີກໍາ ຫຼື ວິທີການປະຕິບັດແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ດັ່ງ ເຄື່ອງຄໍ້າຂອງຄູນ ຫຼື ຂອງດີ ສາດສະໜາພຸດແມ່ນຖືພະຫ້ອຍຄໍ, ສາດສະໜາຄຣິດສ໌ ແມ່ນຖືໄມ້ກາງເຂັນ ເປັນຕົ້ນ. “ຄໍ້າ” ຍັງແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອອຸດໜູນ, ການຄໍ້າປະກັນ ຫຼື ຄໍ້າຈູນອຸປະກາລະແກ່ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງ ໃຫ້ກ້າວໜ້າ, ດັງ, ຢູ່ດີກິນດີຂຶ້ນ ຫຼື ມີອໍານາດ ແລະ ອື່ນໆ.

SA Game
DooDiDo

ສະນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ການນໍາໃຊ້ຄໍາດັ່ງກ່າວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮົາມາເບິ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຄຳວ່າຄໍ້າ”.

“ຄໍ້າ” (1. ຄໍາກິລິຍາ) ຢັນໄວ້. ເອົາຂອງແຂງຢັນໄວ້. (2. ຄໍາກິລິຍາວິເສດ) ຄູນ, ດີ. ອຸດໜູນ, ຊ່ວຍ ເຫຼືອ. ຄໍ້າຄູນແມ່ນອຸດໜູນໃຫ້ດີ, ຊ່ອຍເຫຼືອໃຫ້ຈະເລີນ. ດີ, ປະເສີດ.

ຕົວຢ່າງ:

  • ຕົ້ນໝາກກ້ວຍເຄືອໃຫຍ່ ແລະ ງາມຫຼາຍ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຫັກ ເຈົ້າຂອງຕົ້ນກ້ວຍໄດ້ເອົາໄມ້ງ່າມຄໍ້າໄວ້.
  • ກ່ອນຂຶ້ນເຮືອນໃໝ່ໄດ້ມີການເຮັດພິທີທາງສາດສະໜາຕາມຄວາມເຊື່ອ ເພື່ອໃຫ້ສິ່ງສັກສິດ ແລະ ເທບທັງຫຼາຍປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄໍ້າຄູນການເປັນຢູ່.
  • ກ່ອນຈະໄດ້ເປັນຫົວໜ້າບໍລິສັດ ລາວມີນັກການເມືອງຄໍ້າຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ແລະ ຊ່ວຍແນະນໍາຢູ່ຕະ ຫຼອດ.

ສະຫຼຸບ.

ຄໍາວ່າ “ຄໍ້າ” ໝາຍເຖິງການຢັນໄວ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລົ້ມ ຫຼື ຫັກລົງ ດ້ວຍສິ່ງຂອງທີ່ເປັນຂອງແຂງ ຫຼື ໄມ້. ນອກຈາກນີ້, “ຄໍ້າ” ຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັນຄວາມເຊື່ອ ໝາຍເຖິງສິ່ງທີ່ປົກປ້ອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດ ແຕ່ສິ່ງດີໆ ຫຼື ທີ່ເຮົາເອີ້ນວ່າ ຄໍ້າຄູນ. “ຄໍ້າ” ຍັງແມ່ນອຸປະຖໍາຄໍ້າຊູ ຊຶ່ງແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອອຸດໜູນ, ການຄໍ້າປະກັນ ຫຼື ຄໍ້າຈູນ.

ຕິດຕາມຂ່າວການເຄືອນໄຫວທັນເຫດການ ເລື່ອງທຸລະກິດ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນລາວໄດ້ທີ່ DooDiDo