ຄໍາວ່າ “ຄື” ການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄວາມໝາຍໃນພາສາລາວ

SA Game

DooDiDo

ອະທິບາຍຄໍາວ່າ “ຄື” ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ?

ຄໍາວ່າ “ຄື” ໝາຍເຖິງຄ້າຍກັນ ຫຼື ເໝືອນກັນ ຂອງຄົນ, ສັດ, ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ຫຼື ສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ ແລະ ເປັນຄໍາກົງກັນຂ້າມກັບຄໍາວ່າແຕກຕ່າງ ຫຼື ບໍ່ຄືກັນ ເຊັ່ນ: ລູກຝາແຝດໜ້າຕາຄືກັນແຍກບໍ່ອອກວ່າໃຜ ເປັນໃຜ, ລົດລຸ້ນດຽວກັນ ມີຮູບຮ່າງຄືກັນ ແລະ ປ້າຍຄືກັນອີກ, ລິງ ແລະ ຄົນມີຫຼາຍຢ່າງຄືກັນ, ລາວ ມີໜ້າຕາຄືພີ່ນ້ອງຂ້ອຍ, ເສື້ອຄືກັນ, ກິນເຂົ້າໜຽວຄືກັນ ເປັນຕົ້ນ.

ນອກຈາກນີ້, “ຄື”, ຄືວ່າ ຫຼື ກໍຄື ຍັງແມ່ນຄໍາຕໍ່ (ສັນທານ) ມີຄວາມໝາຍວ່າ ໄດ້ແກ່, ດັ່ງ, ເປັນດັ່ງ, ເປັນດັ່ງວ່າ, ເຊັ່ນ ເປັນຕົ້ນ ເດັກນ້ອຍກໍຄືຜູ້ໃຫຍ່ລ້ວນແລ້ວມັກຂອງງາມໆ, ໝາກໄມ້ມີຫຼາຍຊະນິດຄື:…, ມືນີ້ຄືຝົນຈະຕົກ, ມື້ອື່ນຄືຊິຟ້າແດດ, ຄືຕົວຢ່າງ, ຕົວຢ່າງຄື:….., ເບີ່ງຄືຊິມັກ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກນັ້ນ, ຄືຍັງສາມາດເອົາໄປປະສົມກັບຄໍາອື່ນໆ ອີກ ດັ່ງ ຄືດຽວກັນໝາຍເຖິງຄືກັນ, ຄືຫຼາຍ! ຫຼື ຢ່າເຮັດຄືຫຼາຍ! ຢ່າຄື! ແມ່ນຄໍາເວົ້າທັກທ້ວງໝູ່ ຫຼື ຄົນລຶ້ງເຄີຍ ຫຼື ເວົ້າໃຫ້ກັນ ແລະ ອື່ນໆ..

ສະນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ການນໍາໃຊ້ຄໍາດັ່ງກ່າວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮົາມາເບິ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

SA Game
DooDiDo

ຄຳວ່າຄື”.

“ຄື” (1. ຄໍາຕໍ່ ຫຼື ຄໍາສັນທານ) ເໝືອນ, ໄດ້ແກ່, ເປັນດັ່ງ, ຄືວ່າ: ເປັນດັ່ງວ່າ.

ຕົວຢ່າງ:

  • ພໍ່ ແລະ ລູກຊາຍມີໜ້າຕາຄືກັນຫຼາຍ, ນອກຈາກຜູ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ຊິດແລ້ວ ຄົນອື່ນມັກຫຼົງວ່າໃຜເປັນໃຜ ເພາະຕ່າງແຕ່ຜົນຫງອກນ້ອຍນຶ່ງເທົ່ານັ້ນ.
  • ສັດແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍປະເພດ ແລະ ສາມາດແບ່ງອອກຕາມຈຸດພິເສດ ໄດ້ແກ່ ສັດບົກ, ສັດນໍ້າ ເປັນຕົ້ນ.

ສະຫຼຸບ.

ຄໍາວ່າ “ຄື” ມີຄວາມໝາຍວ່າ ຄ້າຍຄືກັນ, ຄ້າຍກັນ ຫຼື ເໝືອນກັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ, ທໍາມະ ຊາດ, ວັດຖຸສິ່ງຂອງ ຫຼື ສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ ກົງກັນຂ້າມຄໍາວ່າແຕກຕ່າງ. ນອກຈາກນີ້, “ຄື” ຍັງໃຊ້ເປັນຄໍາຕໍ່ ຫ໌ື ຄໍາສັນທານ (ຄືວ່າ ຫຼື ກໍຄື ກໍວ່າ) ຊຶ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ ໄດ້ແກ່, ດັ່ງ, ເປັນດັ່ງ, ເປັນດັ່ງວ່າ, ເຊັ່ນ.

ຕິດຕາມຂ່າວການເຄືອນໄຫວທັນເຫດການ ເລື່ອງທຸລະກິດ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນລາວໄດ້ທີ່ DooDiDo