ກອງປະຊຸມໂຄງການພັດທະນາການມີສ່ວນຮ່ວມໃນພື້ນຖານຂັ້ນຊຸມຊົມ

SA Game

Humanity & Inclusion Lao PDR

ເປີດກອງປະຊຸມທ້າຍໂຄງການຂອງ AC5-CBID ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ກອງປະຊຸມທ້າຍໂຄງການຂອງໂຄງການພັດທະນາການມີສ່ວນຮ່ວມໃນພື້ນຖານຂັ້ນຊຸມຊົມ (AC5-CBID) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ໂຮງແຮມ Laotelໃນວັນທີ 16 ເດືອນພະຈິກ, 2022 ນີ້ , ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກພາກລັດ ຈາກລະດັບສູງກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເຂົ້າຮ່ວມ ປະກອບດ້ວຍ ກົມນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ, ຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງ; ກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ; ກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູ ພາຍໃຕ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ແລະ ກົມອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ (TVET) ພາຍໃຕ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສະມາຊິກທີມງານໂຄງການ ຂອງ HI ແລະ ຕົວແທນຈາກ ARMI.

ສໍາລັບຄະນະຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຈາກແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ ປະກອບດ້ວຍພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ; ຫ້ອງວ່າການແຂວງ; ພະແນກການຕ່າງປະເທດແຂວງ; ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ; ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ; ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ; ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ປະກອບມີ ຮອງເຈົ້າເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ ແລະ ເມືອງຊຳເໜືອ, ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງ; ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ.

SA Game
Humanity & Inclusion Lao PDR
ໃນກອງປະຊຸມ, ທີມງານໂຄງການຈາກນະຄອນໄກສອນ ແລະ ເມືອງຊຳເໜືອ ແລະ HI ໄດ້ລາຍງານຜົນສຳເລັດ, ຕົວຊີ້ວັດ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ພົບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຄງການຢູ່ທັງສອງເມືອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຄົ້ນພົບເບື້ອງຕົ້ນຈາກການປະເມີນຂັ້ນສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ກໍ່ໄດ້ຖືກນໍາສະເໜີຕໍ່ຄະນະກໍາມະການ. ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງມີລັກສະນະສ້າງສັນ ແລະ ໄດ້ມີການປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ຄຳແນະນຳຫຼາຍຢ່າງຈາກຄະນະກຳມະການ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ໂຄງການ AC5 ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ບັນລຸໄດ້ຕາມຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂຄງການແມ່ນມີປະໂຫຍດຕໍ່ຄົນພິການໃນນະຄອນໄກສອນ ແລະ ເມືອງຊຳເໜືອ. ສະນັ້ນ, ຄະນະກຳມາທິການຈຶ່ງຢາກໃຫ້ກົມນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ, ຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງ, ແລະ ອົງການ HI ຊອກຫາທຶນເພີ່ມອີກເພື່ອຂະຫຍາຍໂຄງການນີ້ໄປສູ່ບ້ານ ແລະ ເມືອງອື່ນໆ ໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ ໃນຕໍ່ໜ້າ.
SA Game
Humanity & Inclusion Lao PDR

ໂຄງການພັດທະນາການມີສ່ວນຮ່ວມໃນພື້ນຖານຂັ້ນຊຸມຊົນ (AC5-CBID) ເປັນໂຄງການ 05 ປີ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນໂດຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດລຸກຊໍາບວກ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໂດຍອົງການເພື່ອມະນຸດສະທໍາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ (HI), ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ ຄື ສະມາຄົມເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ (ARMI).ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ແມ່ນເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການເຂົ້າເຖິງ, ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການບໍລິການດ້ານສັງຄົມ ທີ່ມີຄຸນນະພາບດ້ວຍວິທີການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ທົ່ວເຖິງ.

ຕິດຕາມຂ່າວການເຄືອນໄຫວທັນເຫດການ ເລື່ອງທຸລະກິດ ແລະ ເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນລາວໄດ້ທີ່ DooDiDo

ຂອບ​ໃຈແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: Humanity & Inclusion Lao PDR