เช็กเงินฝากพบ 3 ล้านบัญชี หมดสิทธิ “เราชนะ” รับเงินเยียวยา 3500  

WM

ภาพจาก pixabay

“เราชนะ” เช็กเงินฝากพบ 3 ล้านบัญชี หมดสิทธิรับเงินเยียวยา 3500

เช็กเงินฝากพบ 3 ล้านบัญชี ล่าสุด จากธปท.พบวงเงินเกิน 500,000 บาท หมดสิทธิรับเงินเยียวยากว่า 3 ล้านบัญชี อยู่ในข่ายได้รับสิทธิ์ รอตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกกว่า 105 ล้านบัญชี 1 ในเงื่อนไขสำคัญของโครงการเราชนะ ที่ผ่านความเห็นขอบจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา กำหนดให้ผู้ที่จะได้สิทธิรับเงินเยียวยารายละไม่เกิน 3,500 บาท หรือเงินเยียวยา3500 ต้องไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

ตรวจสอบเช็กข้อมูลยอดคงค้างเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) พบว่า ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563 มีทั้งสิ้น 105,421,282 บัญชี ในจำนวนนี้มีบัญชีเงินฝากที่มีจำนวนเงินคงค้างในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 102,211,374 บัญชี และบัญชีเงินฝากที่มียอดคงค้างเกิน 500,000 บาท

จำนวน 3,209,908 บัญชี บัญชีเงินฝากที่มียอดคงค้างไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 102,211,374 บัญชี

 • ไม่เกิน 50,000 บาท จำนวน 91,710,502 บัญชี
 • เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จำนวน 4,117,093 บัญชี
 • เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท จำนวน 3,322,907 บัญชี
 • เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 3,060,872 บัญชี บัญชีเงินฝากที่มียอดคงค้างไม่เกิน 500,000 บาทข้างต้น

แม้ว่าจะเป็นบัญชีที่เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยา3500 จากโครงการเราชนะ แต่กระทรวงการคลังจะต้องตรวจสอบข้อมูลในเชิงลึกของผู้ที่จะได้รับสิทธิอีกครั้งว่ามีเงินฝากทั้งหมดกี่บัญชี เมื่อรวมทุกบัญชีแล้วเกิน 500,000 บาทหรือไม่ หากไม่เกินก็จะได้รับสิทธิ

WM
ภาพจาก pixabay

บัญชีเงินฝากที่มียอดคงค้างเกิน 500,000 บาท ที่ไม่ได้รับสิทธิรับเงินเยียวยาเราชนะ จำนวน 3,209,908 บัญชี

 • เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท จำนวน 1,482,070 บัญชี
 • เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท จำนวน 1,584,776 บัญชี
 • เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท จำนวน 93,241 บัญชี
 • เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท จำนวน 27,184 บัญชี
 • เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท จำนวน 12,405 บัญชี
 • เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท จำนวน 5,599 บัญชี
 • เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท จำนวน 3,117 บัญชี
 • ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1,516 บัญชี

อย่างไรก็ตามในการดำเนินโครงการเราชนะ กระทรวงการคลัง ไม่ได้พิจารณาเฉพาะบัญชีเงินฝากอย่างเดียว แต่ได้กำหนดคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิเราชนะ ไว้ดังนี้

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
 2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ทั้งที่มีคุณสมบัติครบและไม่ครบตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
 3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
 4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
 5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
 7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามกับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และเป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลจากการรับเงินเยียวยา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”จากมาตรการต่างๆของรัฐบาล สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น.

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่ doodido

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ