ยื่นขอ“ไฟฟ้า” ลงพื้นที่เกษตรกรรมต้องทำอย่างไร

SA Game

ภาพจาก pixabay

ขอ “ไฟฟ้า” ลงพื้นที่เกษตรกรรม ต้องทำอย่างไร ต่างจากไฟฟ้าที่บ้าน อย่างไร ?

ยื่นขอ“ไฟฟ้า” ท่านที่มีสวนหรือทำอาชีพเกษตรกร สามารถขอใช้ ไฟฟ้าได้ฟรี หรือไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ อธิบาย เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ไว้ว่า ไฟเกษตร คือ การนำไฟฟ้ามาใช้ภายในสวนของเกษตรกรเพื่อทำการเกษตร เช่น ใช้กับเครื่องสูบน้ำ หลอดไฟต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

 1. ได้รับการรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการ เพื่อยืนยันตัวตนว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่หวงห้ามใด ๆ ของทางราชการ
 2. ต้องมีเส้นทางสาธารณะที่รถยนต์สามารถวิ่งผ่านได้อย่างสะดวก
 3. สามารถดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย โดยวิธีปักเสาพาดสายไฟเข้าไปถึงจุดที่ขอใช้ไฟฟ้าได้
 4. ได้รับการรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการ เพื่อยืนยันขนาดพื้นที่และชนิดของกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรที่ต้องการใช้ไฟฟ้า
 5. ต้องระบุแหล่งน้ำที่จะใช้เพื่อการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ที่ขอใช้ไฟฟ้า เช่น คลองสาธารณะ คลองชลประทาน แหล่งน้ำใต้ดินในลักษณะต่าง ๆ
 6. ต้องมีเอกสาร/หลักฐานสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายของพื้นที่ทำการเกษตร แต่ต้องไม่ใช่ที่ดินที่ถือครองโดยเอกชนรายใหญ่
 7. เป็นเกษตรกรรายย่อยที่ขอติดตั้งมิเตอร์ ขนาดไม่เกิน 15(45) แอมป์ ต่อ 1 ราย
 8. ต้องสามารถออกใบแจ้งหนี้ค่ากระแสไฟฟ้ามิเตอร์เครื่องที่ 2 (ใหม่) โดยจะแจ้งเก็บเงินไปที่มิเตอร์เครื่องที่ 1 (เก่า) ทั้งสองมิเตอร์ต้องอยู่ในเขตพื้นที่ของการไฟฟ้าเดียวกัน
 9. ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตต่อราย เฉลี่ยไม่เกิน 50,000 บาท (PEA. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการขยายเขต)
SA Game
ภาพจาก pixabay

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • ใบรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน
 • สำเนาบัตรประชาชน

ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอมิเตอร์ไฟฟ้า

 • 5(15) แอมป์ ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
 • 15(45) แอมป์ 1 เฟส ค่าธรรมเนียม 6,450 บาท
 • 15(45) แอมป์ 3 เฟส ค่าธรรมเนียม 21,350 บาท

ขั้นตอนขอไฟเกษตรมีดังนี้

 • การขอไฟฟ้ามาลงพื้นที่ทางการเกษตร สิ่งที่จำเป็นก็คือ หากพื้นที่อยู่ติดบ้าน ให้ถ่ายรูปที่พักและห้องน้ำไปให้อนามัยในพื้นที่มาตรวจ พร้อมกับเซ็นต์เอกสารรับรองการเป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะ
 • จากนั้นก็นำหนังสือไปยื่นกับผู้ใหญ่บ้านหรือผู้รับผิดชอบในการขอบ้านเลขที่ต่อไป แล้วให้นำหนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านไปยื่นต่อที่อำเภอ เพื่อลงทะเบียนขอสำเนาทะเบียนบ้าน ตอนนี้เราก็จะมีสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมบ้านเลขที่เรียบร้อยแล้ว
 • แต่หากพื้นที่ สวนหรือไร่นาอยู่ไกลจากตัวบ้าน สิ่งที่ต้องทำคือ ต้องสร้างเพิงพักหรือที่พักที่ดูมั่นคงพร้อมกับห้องน้ำ เพราะการมีห้องน้ำจะเปรียบเสมือนว่าเราจะมาอยู่ถาวร ถึงแม้ว่ายังไม่ได้อยู่ถาวรก็ตาม
 • ฉะนั้นห้องน้ำจึงมีความจำเป็นมากสำหรับใช้ประกอบหลักฐานในการขอบ้านเลขที่ จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนต่อไป โดยการ เตรียมเอกสารได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาโฉนดที่ดินและสำเนาบัตรประชาชน
 • นำเรื่องไปยื่นที่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้น ๆ หรือตามพื้นที่อยู่อาศัย เจ้าหน้าที่ก็จะให้กรอกเอกสารเพื่อรับรอง โดยแนบสำเนาทะเบียนบ้านของเรา และเพื่อนบ้านไปพร้อมกัน หลังจากที่ยื่นเรื่องที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว
 • ให้นำเอกสารไปยื่นไว้ที่การไฟฟ้าในเขตอำเภอ ณ ที่พื้นที่ตั้ง และกรอกเอกสารให้เรียบร้อย ซึ่งเป็นการยื่นเรื่องไว้รอ

ในการขอไฟเกษตรต้องดูแนวโน้มในพื้นที่ด้วยว่า จะมีไฟฟ้าเข้ามาด้วยหรือไม่ และต้องมีบ้านอยู่ในโซนเดียวกันตั้งแต่ 3 หลังขึ้นไป เพื่อขอไฟฟ้าถึงจะอยู่ในเกรณ์การขอไฟฟ้าเข้าในพื้นที่ห่างไกลชุมชน แต่ถ้าในพื้นที่มีบ้านหลังเดียวก็สามารถขอไฟฟ้าพิเศษได้ แต่ค่าไฟจะสูงกว่าปกติ

เกษตร และ บทวิเคราะห์ เทคโนโลยีทางการเกษตร ตลาดขายพืชผลทางการเกษตร ผลกระทบทางการเกษตร งบประมาณและนโยบายรัฐเพื่อการเกษตร และการส่งออกพืชผลทางการเกษตร ที่ได้รับความสนใจ ติดตามได้ที่ doodido