มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในไทย มอบทุนเรียนดี ปี 63

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันมอบทุนเรียนดีสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์


ข่าวดี! สำหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพราะตอนนี้มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในไทย เขาประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาเรียนดีเพื่อขอรับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลทั่วประเทศไทย โดยผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย GPA 2.80 ขึ้นไป และมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ถือเป็นโอกาสดีที่ผู้ที่รักในการเรียน เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือฐานะครอบครัวยากจน จะได้มีโอกาสในการขอทุนเพื่อรับทุนในการเรียนต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยรัฐบาลทั่วประเทศ ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษากว่า 25,000 บาท จากมูลนิธิหอการค้าอเมริกัน โดยผู้สมัครจะต้องไม่เคยมีประวัติแย่ๆ มีความประพฤติดี ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือจะสมัครขอรับทุนการศึกษาอื่นในอนาคต มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับดี และต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป)

มูลนิธิหอการค้าอเมริกัน
ภาพจาก www.freepik.com
เอกสารการสมัคร:
  • ใบสมัครขอรับทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
  • ใบเรียงความ 1 หน้ากระดาษ ตามหัวข้อทั้ง 3 หัวข้อ (รายละเอียดหน้าที่ 8 Personal Essay ในใบสมัครขอรับทุน)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาผลการเรียนของทุกภาคการศึกษาจากสถานศึกษาปัจจุบัน โดยใบแสดงผลการเรียนจะต้องได้การรับรองจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น
  • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักศึกษา บิดา และมารดา
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของบิดามารดา พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
  • จดหมายรับรองจากอาจารย์ 3 ฉบับ (จากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์หัวหน้าภาควิชา หรือ อาจารย์ผู้สอน)
  • เอกสารรับรองรายได้ของครอบครัว เงินเดือนของผู้ปกครอง โดยให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรองรายได้ พนักงาน ลูกจ้างเอกชน/บริษัท/ห้าง/ร้าน ให้ใช้หนังสือ รับรองรายได้จากหน่วยงาน โดยเจ้าของกิจการหรือผู้จัดการรับรองรายได้ อาชีพอิสระ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ตามแนบพร้อมกับบัตรข้าราชการ โดยต้องมีผู้ใหญ่บ้านหรือข้าราชการระดับชำนาญงาน ขึ้นไป ลงนามรับรอง
  • หนังสือรับรองแสดงการยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับฯ ทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
มูลนิธิหอการค้าอเมริกัน
ภาพจาก www.forbes.com

พลาดไม่ได้แล้ว เพราะนี่คือโอกาสที่ดี สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดี และประพฤติตนดี ผู้ที่สนใจ DooDiDo แนะนำให้ติดต่องานกิจการนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยของผู้สมัครเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารการสมัครขอรับทุนได้ที่ มูลนิธิหอการค้าอเมริกัน หมดเขต 31 สิงหาคมนี้ รีบๆ ไปสมัครกันน้าาา!

แหล่งที่มา : www.scholarship.in.th/amcham-scholarship