ธ.ก.ส. จ่ายสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงไทย

SA Game

ภาพจาก pixabay

เสริมสภาพคล่อง สินเชื่อ จาก ธ.ก.ส. พร้อมจ่ายผู้ประกอบการประมงไทย

ธ.ก.ส. เสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ทั้งประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้านที่มีเรือประมงขนาดต่ำกว่า 60 ตันกรอส ธ.ก.ส. เตรียมวงเงิน 5,300 ล้านบาท ผู้กู้ชำระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 4 ต่อปี โดยรัฐบาลอุดหนุนดอกเบี้ยส่วนที่เหลือ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท ชำระคืนไม่เกิน 7 ปี ติดต่อขอรับสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายฝั่งทะเล ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 พฤษภาคม 2564

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการปฏิรูปภาคการประมงไทยควบคู่กับการอนุรักษ์ การบริหารจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในระดับที่สามารถก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุดของสัตว์น้ำที่สามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้ประกอบการประมงมีทุนในการปรับปรุงเรือ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทำการประมง รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานและมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีมติให้ ดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง เพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพการทำการประมง โดยสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้านที่มีเรือประมงขนาดต่ำกว่า 60 ตันกรอส วงเงินสินเชื่อรวม 5,300 ล้านบาท

SA Game
ภาพจาก ธนาคารเพื่อการเกษตร

ซึ่งผู้กู้ชำระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 4 ต่อปี วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท ระยะการชำระคืนเงินแล้วเสร็จไม่เกิน 7 ปี นับจากวันกู้ ระยะเวลาขอรับการสนับสนุนสินเชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 พฤษภาคม 2564 นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผย

สำหรับคุณสมบัติของผู้ประกอบการประมงที่เข้าร่วมโครงการ

 • เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 • เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงที่มีทะเบียนเรือไทย
 • มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพประมงมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • กรณีเป็นผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ต้องมีใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

ในส่วนของหลักประกันการกู้เงินสำหรับผู้กู้รายใหม่ สามารถใช้ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีหนังสือแสดงเอกสารสิทธิ เรือประมง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) บุคคลค้ำประกัน และ/หรือหลักประกันอื่น ๆ ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด พื้นที่ดำเนินโครงการ 22 จังหวัด ติดชายฝั่งทะเล ได้แก่

 • จังหวัดตราด
 • จันทบุรี
 • ระยอง
 • ชลบุรี
 • ฉะเชิงเทรา
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสาคร
 • สมุทรสงคราม
 • เพชรบุรี
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • ชุมพร
 • สุราษฎร์ธานี
 • นครศรีธรรมราช
 • สงขลา
 • ปัตตานี
 • นราธิวาส
 • สตูล
 • ตรัง
 • ภูเก็ต
 • พังงา
 • กระบี่
 • ระนอง

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ 22 จังหวัดข้างต้นหรือสอบถามที่ Call Center 02 555 0555

เกษตร และ บทวิเคราะห์ เทคโนโลยีทางการเกษตร ตลาดขายพืชผลทางการเกษตร ผลกระทบทางการเกษตร งบประมาณและนโยบายรัฐเพื่อการเกษตร และการส่งออกพืชผลทางการเกษตร ที่ได้รับความสนใจ ติดตามได้ที่ doodido

 

ที่มา : เกษตรกว้าไกล