ททบ. ลงนามความร่วมมือโครงการ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”

WM

ภาพจาก pixabay

ททบ. ลงนามความร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย พร้อมส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรในโครงการ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”

โครงการ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เป็นการส่งเสริมความรู้ ด้านการเกษตร และ ส่งเสริมความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการผลผลิตเกษตร   พร้อมทั้งสร้างเทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลิต  โดย  เพิ่มมูลค่าผลผลิตจากการเกษตรด้วยการแปรรูป  และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ซึ่ง กองทัพบก จะใช้พื้นที่ที่อยู่ในความดูแลดำเนินการ เพาะพันธุ์ต้นกล้า และสร้างผลผลิตการเกษตร  โดย ททบ. สนับสนุนการผลิตรายการ   ให้ความรู้การเกษตร  จัดทำแพลตฟอร์มหาตลาดจัดจำหน่าย  โดยมีองค์กรภาคีร่วมกัน คือ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไปรษณีย์ไทย และ ททบ.

WM
ภาพจาก pixabay

ทั้งนี้ ททบ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  จะร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเรื่องของการผลิตรายการโทรทัศน์ เผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันเป้าหมาย ส่งเสริมการเกษตรของไทยทั้งภายในและขยายไปสู่ตลาดโลก

ตามแนวทาง เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด ททบ.5 และองค์กรภาคี ซึ่งก่อนหน้านี้ ททบ. ร่วมลงนามข้อตกลงกับไปรษณีย์ไทย  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้าด้วยรถควบคุมอุณหภูมิเคลื่อนที่ ช่วยเกษตรกรนำสินค้าการเกษตรจัดส่งให้ได้ทั่วประเทศ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการกำหนดนโยบายในภาคการเกษตรโดยความร่วมมือของสามฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร โดยวางเป้าหมายให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก ด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิต

ซึ่งหน่วยงานขับเคลื่อนหลักในการผลิต ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ และได้เซ็นแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินยุทธศาสตร์ทางด้านนี้ร่วมกันทั้งสองกระทรวงมาแล้ว และวันนี้เป็นโอกาสดีที่ทางกองทัพบกจะได้มาเป็นความร่วมมือทั้งหมดจะเป็นโอกาสของเกษตรกรไทยทั้งเรื่องของการนำรายได้เข้าประเทศและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจฐานราก

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร กล่าวว่า ภายใต้แนวคิด “เกษตรทฤษฎีใหม่” เช่น เกษตรปลอดภัย เกษตรนวัตกรรม ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่วนกระทรวงพาณิชย์มีบทบาทในการเชื่อมโยงสินค้ากับตลาดทั้งในและต่างประเทศ

โดยมีพาณิชย์จังหวัด รับบทเป็นเซลล์แมนจังหวัด ทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงโดยใช้กลไกตลาดต่าง ๆ ทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์ และตลาดรูปแบบใหม่ ๆ ในลักษณะตลาดไฮบริด ระบบเคาเตอร์เทรด เชื่อมโยงระหว่างภาคความต้องการและ ภาคการผลิต ในขณะที่ทูตพาณิชย์ทั่วโลกเป็นเซลล์แมนประเทศผลักดันสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลก โดยมุ่งเน้นการแสวงหาตลาดใหม่ ๆ แต่ยังคงต้องรักษาฐานตลาดเดิม

“ต่อไปหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรจะใช้ฐานข้อมูลกลางมีระบบการผลิตที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ มีแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมโยงการค้าเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งจะดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรในภาคการเกษตรในทุกมิติเพื่อดำเนินการดังกล่าวได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต

มีปลัดกระทรวงพาณิชย์และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องของการลดต้นทุนการจัดหาเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ต่างๆ รวมถึงการสื่อสารไปยังภาคการผลิตภาคการค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า กองทัพบกได้เข้ามามีส่วนร่วมที่จะช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตภายใต้นโยบายเกษตรผลิต โดยกองทัพบกจะนำที่ดินว่างเปล่าจำนวนถึง 4.5 ล้านไร่

ภายใต้ความดูแล รวมทั้งกำลังพล อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ มาพัฒนาพื้นที่ เพื่อรองรับการผลิต และการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ เพื่อสนับสนุนภาคการผลิตสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศตามความต้องการของตลาด รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อต่าง ๆ

ซึ่งรวมถึง Social Media เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชน และประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดอย่างกว้างขวางและทั่วถึง ผ่านช่องทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานสื่อของกองทัพบกที่สามารถเข้าถึงประชาชนในระดับชุมชนได้เป็นอย่างดี จึงได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเพื่อขับเคลื่อนต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบก ร่วมเป็นสักขีพยาน การทำบันทึกข้อตกลงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างกองทัพบก กระทรวงพาณิชย์ กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่จะร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตรแบบครบวงจร จากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19.

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่ doodido

ที่มา :  thaipost.net