การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม อยากได้ต้องสร้างเอง!!

WM

สุขภาพแบบองค์รวม ทั้ง 4 ด้าน มีอะไรบ้างนะ?

ว่าด้วยเรื่องของสุขภาพนั้น ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดของทุก ๆ คนก็ว่าได้สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องสร่างขึ้นเองด้วยตัวของเราเอง ดังจะเห็นได้จากเรามักจะอวยพรกัน ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ว่า “ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ” แต่ลําพัง คําอวยพรเพียงอย่างเดียว คงจะยากที่จะทําให้เป็นจริงได้ หากเราไม่เข้าใจเรื่องของการดูแล “สุขภาพแบบองค์รวม” และลงมือทําด้วยตนเอง ดังคํากล่าวที่ว่า “สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ ต้องสร้างเอง”

คำว่า “สุขภาพ “ตาม พ.รบ.สุขภาพแห่งชาติ หมายถึง “ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล”การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม มีอยู่ด้วยกัน 4 ด้าน ไม่ใช่เพียงสุขภาพกาย หรือจิตใจที่เรารู้จักกันดีเท่านั้น เพราะ หากขาดด้านสําคัญที่เหลืออีก 2 ด้าน มนุษย์ทุกคนคงจะไม่มีความสุขเป็นแน่แท้

สุขภาพแบบองค์รวม ทั้ง 4 ด้าน มีอะไรบ้างนะ?

WM
ขอบคุณภาพจาก: https://pixabay.com/th/users/stevepb-282134/
  1. สุขภาพทางกาย

คือ การไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทางกาย เช่น ไม่มีไข้ ปวดหัว ตัวร้อน ไม่มีโรคยอดนิยมต่าง ๆ ใน ได้แก่ โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้น

  1. สุขภาพทางจิต

คือ การไม่มีโรคภัยทางจิตใจ เช่น ไม่มีภาวะซึมเศร้า ภาวะวิตกกังวล โรคจิตเภท (ที่บางคนเรียกว่า เป็นคนบ้า) เป็นต้น

  1. สุขภาพทางปัญญา

คือ ความรู้เท่าทัน แยกแยะได้ในเหตุผลแห่งความดี ความชั่ว ซึ่งนําไปสู่ความมีจิตอันดีงาม การฝึกให้มีสุขภาพทางปัญญานั้น วิธีง่าย ๆ ทางหนึ่งก็คือ การฝึกปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาที่เรานับถือนั่นเอง

WM
ขอบคุณภาพจาก: https://unsplash.com/@jimmydean
  1. สุขภาพทางสังคม

มีคนกล่าวว่า “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ย่อมไม่อาจอยู่ตามลําพังได้” เริ่มจากหน่วยเล็กสุด คือ ต้องมี ครอบครัวที่ดี รักใคร่เอาใจใส่ดูแลกัน อยู่อาศัยในชุมชน หมู่บ้านที่ดี มีอัธยาศัยที่ดี เกื้อกูลกัน จนถึงปฏิบัติตัวเป็น พลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลโลก (พลเมืองของโลก) ที่ดีด้วย

การเสริมสร้างสุขภาพของบุคคลควบคู่กับการเสริมสร้างสุขภาพของสังคม คือหัวใจของการสร้างสุขภาพแบบองค์รวม และภาวะสุขภาพทั้ง 4 ด้านนี้จะต้องเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล ไม่ขาดด้านใดด้านหนึ่งไป เรา DooDiDo จึงอยากให้ทุกคนใส่ใจสุขภาพทั้ง 4 ด้านอย่างครบถ้วน เพื่อสุขภาพที่ดีตลอดไป

ขอบคุณแหล่งที่มา: www.gedgoodlife.com