“กรมการข้าว” เตรียมรับรองพันธุ์ข้าวสายใหม่ 3 สายพันธุ์

เตรียมรับรองพันธุ์ข้าวสายใหม่ 3 สายพันธุ์  ทั่วโลก จับตา 2 เดือนข้างหน้า

“กรมการข้าว” เตรียมรับรองพันธุ์ข้าวสายใหม่ 3 สายพันธุ์ ทั่วโลก จับตา 2 เดือนข้างหน้า ทั่วโลก จับตา 2 เดือนข้างหน้า กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมปั้นข้าวตัวใหม่ ส่งให้ชาวนาปลูก 3 สายพันธุ์ ต้านทานโรค ข้าวพื้นนุ่ม คาดตอบโจทย์ชาวนา โรงสี และผู้ส่งออก ป้อนตลาดใน-ต่างประเทศ กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่าในอีก 2 เดือนข้างหน้า กรมการข้าวได้เตรียมเปิดตัวข้าวพันธุ์ใหม่ 3 สายพันธุ์สำหรับสายพันธุ์ข้าวที่จะขอรับรองพันธุ์ใน ได้แก่

  1. PSL07023-CNT-18-2-1-3
  2. CNTC04001-4
  3. PTT03019-18-2-7-4

ในการรับรองพันธุ์ของกรมการข้าว  เป็นหนึ่งในภารกิจของกรมการข้าว ที่เกี่ยวกับข้าว โดยครอบคลุมถึงการพัฒนาการปลูกข้าว การพัฒนาพันธุ์ข้าว การอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุ์ข้าว การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนา

ข้าวตัวใหม่
ภาพจาก pixabay

สำหรับการรับรองพันธุ์ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ก่อนที่จะได้เป็นพันธุ์ใหม่ไปเผยแพร่ แนะนำให้เกษตรกรใช้เป็นพันธุ์ปลูก เป็นการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ และความน่าเชื่อถือของข้อมูลสนับสนุนสายพันธุ์ที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์พันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์ที่นำมาจากแหล่งอื่นที่เสนอขอรับรองพันธุ์โดยมีการพิจารณาข้อดี ข้อเสีย และคำแนะนำสำหรับการปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกรที่จะปลูกสายพันธุ์นั้นต่อไป

โดยเป็นการตรวจสอบอย่างเป็นระบบโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นการปรับปรุงพันธุ์จนถึงได้สายพันธุ์ใหม่ รวมทั้งการเก็บรวบรวมพันธุ์พื้นเมือง หรือพันธุ์ที่นำมาจากแหล่งอื่นที่จะเสนอขอรับรองพันธุ์ข้าว ซึ่งจะทำให้รู้ถึงประวัติที่มาของพันธุ์ข้าว ขั้นตอนและวิธีการปรับปรุงพันธุ์ ลักษณะประจำพันธุ์ด้านสัณฐาน ลักษณะทางการเกษตร

ลักษณะเด่นและลักษณะด้อยของพันธุ์ พร้อมคำแนะนำสำหรับการปฏิบัติที่ถูกต้อง ในขั้นตอนสุดท้ายของการพิจารณารับรองพันธุ์จะมีคณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว ซึ่งมีอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธาน ประกอบด้วยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ จากกรมการข้าว ได้แก่ สาขาปรับปรุงพันธุ์ โรคพืชกีฏวิทยา ปฐพีวิทยา เทคโนโลยีการผลิต วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป วิทยาการเมล็ดพันธุ์และสถิติศาสตร์

ทั้งนี้ ได้มีผู้แทนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมข้าว เช่น สมาคมชาวนา สมาคมโรงสี สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์ข้าวชุมชน และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง คือ กรมวิชาการเกษตร กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ

นาข้าว
ภาพจาก pixabay

ดังนั้น พันธุ์ข้าวที่ผ่านการ 4 คู่มือการเสนอขอรับรองพันธุ์ข้าวรับรองพันธุ์จากกรมการข้าว จึงเป็นพันธุ์ที่มีข้อมูลถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทั้งด้านการปรับปรุงพันธุ์และการผลิตสามารถแนะนำ ให้เกษตรกรใช้เป็นพันธุ์ปลูกเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อให้ได้สายพันธุ์ดีหากต้องการให้ได้รับการรับรองพันธุ์จะต้องมีการบันทึกข้อมูลต่างๆ ตามที่กรมการข้าวกำหนด ผู้ปรับปรุงพันธุ์จะต้องยื่นเอกสารข้อมูลพันธุ์ข้าวเพื่อเสนอขอรับการรับรองพันธุ์ข้าวจากกรมการข้าว โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว


เกษตร และ บทวิเคราะห์ เทคโนโลยีทางการเกษตร ตลาดขายพืชผลทางการเกษตร ผลกระทบทางการเกษตร งบประมาณและนโยบายรัฐเพื่อการเกษตร และการส่งออกพืชผลทางการเกษตร ที่ได้รับความสนใจ  ติดตามได้ที่ doodido

ที่มา  ฐานเศรษฐกิจ